• Du har valt: Uppsala län
Avvikelse- och riskhantering

Rapportera och anmäla

Av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503) framgår att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren. Lagen säger också att inkomna klagomål och synpunkter från patient eller närstående ska tas tillvara och utgöra underlag för identifiering av vårdskador, tillbud eller risker.

Risk- och avvikelsehantering

Hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503) ansvariga för att avvikelser rapporteras när de inträffar eller upptäcks. Medarbetarna ska även ta del av erfarenheter och återkopplingar från avvikelsehanteringen inom verksamheten. Vilken personal som avses anges i lagens 1 kap. 4 §.

Anmälningsskyldighet

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503) har vårdgivaren skyldighet att anmäla de allvarligaste händelserna och tillbuden till de nationella myndigheterna. Inom hälso- och sjukvården är det i första hand Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i lagens 7 kap. 2 §.

Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Vårdgivaren ska anmäla:

 • Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, anmälan enligt lex Maria.
 • Händelser gällande missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, anmälan enligt lex Sarah.
 • Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten.
 • Brister i säkerheten inom verksamheter för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt inom enheter för rättspsykiatrisk undersökning.
 • Allvarlig avvikande händelse som inträffat inom blodverksamhet.
 • Allvarlig avvikande händelse som inträffat inom vävnadsinrättningar.
 • Om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Anmälan till Läkemedelsverket

 

Vårdgivaren ska anmäla:

 • Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. (Ska även anmälas till tillverkaren och IVO då IVO, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar inom det medicintekniska området.)
 • Allvarlig läkemedelsbiverkan.

Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador

I patientlagen (SFS 2014:821, lagändring SFS 2023:42) samlas bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera och göra patienten delaktig. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vårdgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal har kännedom om dessa skyldigheter och att nödvändiga rutiner finns i verksamheten.

Patient som har fått en vårdskada ska informeras om

 • att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada (patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503)  
 • vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503)
 • vårdgivarens skyldighet att ta emot och besvara klagomål och synpunkter (SFS 2010:659, lagändring SFS 2023:503)  
 • patientnämndernas uppgift enligt 2 § första stycket i lagen (SFS 2017:372, lagändring SFS 2019:976) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren
 • möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 7 kap. 10 §
 • möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (SFS 1996:799, lagändring SFS 2021:364), patientförsäkringen (LÖF) eller från läkemedelsförsäkringen.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.

Dokumentation i patientjournal

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen (SFS 2012:957, lagen om ändring i patientsäkerhetslagen SFS 2017:378).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan