• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Dokumentation

Överföring av information vid in- och utskrivning

Enligt lag SFS 2017:612 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård gäller följande:

Inskrivning av patient i sluten vård

Den behandlande läkaren bedömer om en patient som skrivs in i den slutna vården, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården efter det att patienten har skrivits ut. Då ska den slutna vården (den som enligt rutin är ålagd detta) underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande i befintligt ärendehanteringssystem. Detta kan se olika ut i olika regioner. Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den regionfinansierade öppna vården.

Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress, beräknad tidpunkt för utskrivning/preliminärt utskrivningsdatum samt information om samtycke/menprövning. Ett inskrivningsmeddelande ska skickas senast 24 timmar efter det att patienten har skrivits in i den slutna vården. Om den behandlande läkaren först senare under vårdförloppet bedömer att en patient kan komma att behöva insatser (kommunala eller primärvårdens/vårdcentralens) ska den slutna vården skicka inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter det att den behandlande läkaren gjorde den bedömningen. Överföringen av information sker förutsatt att det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659).

Trygg och säker utskrivning av patient från sluten vård

Slutenvården ska enligt lag och riktlinje:

 • Påbörja planering inför utskrivning vid inskrivning och informera berörda enheter om aktuell situation och om samtycke har inhämtats från patienten.
 • Involvera patienten och närstående (informationsdelning med närstående kräver patientens samtycke) i processen.
 • Behandlande läkare ska ta ställning till om remiss till annan vårdform är aktuell, till exempel ASIH, slutenvårdsgeriatrik, rehabilitering, hjärnskaderehabilitering eller annat sjukhus i samråd med patienten och närstående (informationsdelning med närstående kräver patientens samtycke).
 • Bekräfta, och eventuellt justera, det beräknade utskrivningsdatumet/preliminära utskrivningsdatumet.
 • Löpande ge relevant underlag om patientens behov av vård-, stöd- och omsorgsinsatser till berörda aktörer i kommunen och öppenvården så att en ändamålsenlig planering av patientens behov av insatser kan genomföras. Underlaget utgår från vårdteamets bedömning av patientens samlade vård- och omsorgsbehov, till exempel:
  • Patientens egenvårdsförmåga inklusive förmåga att hantera läkemedel självständigt.
  • Om patienten själv kan hämta ut sina läkemedel.
  • Patientens ADL-status.
  • Patientens funktionsstatus och aktivitetsbegränsningar, exempelvis dålig balans, fallrisk, oförmåga att själv vända sig nattetid, äter endast när någon sitter bredvid och uppmuntrar, kan inte borsta tänder utan hjälp, svårt med finmotorik så som att lyfta glas till mun, behöver krossade läkemedel, kräver passerad kost, sväljsvårigheter.
  • Patientens behov av hjälpmedel.
  • Värdering av patientens kognitiva förmåga och förmåga att ta till sig information, exempel inte orienterad till tid och rum.

Utskrivningsklar

Slutenvården ska:
Meddela berörda enheter om att patienten är utskrivningsklar om den behandlande läkaren har bedömt att patientens hälsotillstånd är sådant att det inte längre finns behov av hälso- och sjukvård inom slutenvården.

För en trygg och säker utskrivning ska slutenvården även:

 • Säkerställa att läkemedel finns tillgänglig för patienten i tre dagar eller fram till dess att patienten, dess närstående, sjuksköterska vid boende eller annan person i patientens närhet kan hämta ut förskrivna läkemedel på apotek.
 • Pascal ska aktiveras. Ordinationsändringar ska dokumenteras i Pascal och befintligt journalsystem. Har patienten APO-dos och läkemedelsordinationen har ändrats ska en akutbeställning göras.
 • Säkerställa att hjälpmedel som regionen ansvarar för enligt gällande överenskommelser finns tillgängliga för patienten.
 • Vid behov, initiera bostadsanpassning.
 • Vid behov av insatser från primärvården skickas en omvårdnadsremiss till primärvården.
 • Omvårdnadsremissen ska innehålla:
  • Tydlig frågeställning (till exempel behov av såromläggning).
  • Åtgärder som begärs av primärvården samt angiven tidsram (till exempel såromläggning i hemmet inom tre dagar).

Informera om utskrivning

Slutenvården ska om patienten har behov av insatser från en eller båda huvudmännen efter utskrivning tillse att patienten ges muntlig och skriftlig information och en genomgång av:

 • Läkemedelslista och läkemedelsberättelse.
 • Hantering av hjälpmedel.
 • Sammanfattning av den vård och behandling som getts under vårdtiden.
 • Beskrivning och instruktioner till egenvård.
 • Information om vad personen ska göra vid eventuell försämring av hälsotillståndet.
 • Befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivning.
 • Vem som är utsedd som fast vårdkontakt i den regionfinansierade öppna vården.
 • Kontaktuppgifter till de enheter som övertar vård och omsorg.
 • Om möjligt tid och datum för upprättande eller uppdatering av SIP.
 • Trygghetskvitto ska vid utskrivning överlämnas till patienten i vilken information om vårdtillfället sammanfattas och tidpunkt för SIP specificeras.
 • Överföra den information som är nödvändig för planeringen av patientens fortsatta hälso-och sjukvård, omsorg och stöd till berörda enheter senast samma dag som utskrivning sker.
 • Nödvändig information som ska lämnas till öppenvården omfattar:
  • Epikris/slutanteckning.
  • Läkemedelslista och läkemedelsberättelse.
  • Patientens hälso- och funktionstillstånd vid in- och utskrivning samt aktivitetsbegränsning (om relevant).
  • Remiss vid fortsatt vårdbehov i öppenvård och ASIH.
  • Riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd (till exempel fallrisk).
  • Informera kommunen och eventuell hemtjänstutförare om datum och tidpunkt för utskrivning för att planera för att patienten blir mött i hemmet vid utskrivning.
  • Informera patienten och eventuellt närstående om datum och tidpunkt för utskrivning.
  • Slutföra ärendet i ärendehanteringssystemet vid utskrivning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan