• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Dokumentation

Sekretess

Uppgifterna i patientjournalen är sekretessbelagda och får endast läsas av den som är anställd hos vårdgivaren och aktivt deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Patienten har rätt att begära ut journalhandling för att läsas, skrivas av eller kopieras. Det finns ett fåtal undantag till denna rättighet, som anges i Patientdatalagen. Idag kan dessutom patienter läsa sin journal via 1177:s e-tjänster från de allra flesta vårdinrättningar i landet.

Inre sekretess (inom samma vårdgivare) 

Uppgifter i patientjournalen som har registrerats hos en vårdenhet, till exempel ett sjukhus, får inte göras tillgänglig genom elektronisk åtkomst för en annan vårdenhet, till exempel ett annat sjukhus inom samma vårdgivare, om patienten motsätter sig detta. Uppgifterna ska då spärras i den elektroniska journalen. Ospärrade patientuppgifter får läsas från annan vårdgivare än där de har registrerats, endast efter att patienten har gett sitt samtycke. Undantaget är så kallad nödåtkomst, som innebär att det föreligger fara för patientens liv.

Spärrade uppgifter i journalen kan öppnas upp och läsas av annan vårdgivare än den som spärrat uppgiften under vissa förutsättningar, till exempel patientens önskemål eller nödåtkomst.

Yttre sekretess (mellan olika vårdgivare)

Då det finns sammanhållen journalföring

Sammanhållen journal innebär ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

I den Nationella patientöversikten (NPÖ) kan vårdgivare ta del av journalanteckningar gjorda i andra journalsystem än det egna. För detta krävs patientens medgivande. Undantaget är även här så kallad nödåtkomst, som innebär att det föreligger fara för patientens liv.

Innan sammanhållen journalföring används ska patienten informeras om vad det innebär och att patienten kan motsätta sig detta och låta spärra journaluppgifter. Patienten kan också låta häva en sådan spärr. Om patienten är oförmögen att förstå eller besvara frågan om sammanhållen journal, gäller vissa regler som anges i tillägget till Patientdatalagen 2014:827.

Då det inte finns sammanhållen journalföring

Innan en journalhandling eller del av en journalhandling skickas till en annan vårdgivare ska patientens samtycke inhämtas. Det ska då dokumenteras i patientjournalen var journalkopia har lämnats.

För att säkerställa sekretessen måste det finnas tydliga regler hos en vårdgivare, för hur uppgifter ur en patientjournal kan skickas.

Journalen via Internet

Idag kan patienter läsa sin journal via 1177:s e-tjänster från de allra flesta vårdinrättningar i landet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan