• Du har valt: Uppsala län

Personcentrerad vård och begrepp

Inom hälso- och sjukvården finns idag en medvetenhet och en strävan att arbeta för att vården som ges ska vara personcentrerad [18]. Personcentrerad vård likställs med god och säker vård och det finns ett pågående arbete i att främja och utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för aktörer inom kommuner och regioner [19]. Personcentrerad vård som begrepp förklaras med att personen som vårdas ställs i centrum. Vården utgår från patientens egen berättelse, förutsättningar och resurser, där hänsyn tas till personens hinder [20,21]. Personcentrerad vård innefattar kärnbegrepp som värdighet, ömsesidighet och vilja. Partnerskapet mellan vårdare och patient är centralt där respekt för expertkunskap tas tillvara [20,21].

Ordet patient som begrepp är en person som söker eller tar emot vård vilket kan definieras som en person som har en relation med en vårdinrättning. Det kan ibland även benämnas som exempelvis klient, brukare eller boende, oftast kopplat till verksamhetens organisation och inriktning. Patient kan ytterligare ses som en person i ett vårdsammanhang som innehar rättigheter och lagskyddad ställning enligt lag (patientlagen 2014:821, hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30). Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning med hänsyn tagen till dennes integritet, självbestämmande och delaktighet. Det finns flera vårdbegrepp i litteraturen som till viss del kan jämföras med personcentrerad vård och där försök gjorts att sammanställa olika begrepp [22], såsom inom patientcentrerad-, patientfokuserad- och klientcentrerad  vård. Det som är gemensamt för alla dessa begrepp är att personen som är i ett vårdsammanhang ses utifrån sin unika situation där ett salutogent perspektiv utifrån förmågor och resurser prioriteras trots närvarande sjukdom.

Vad personcentrerad vård innebär

Begreppet personcentrerad vård innebär att vårdaren sätter patienten som vårdas i centrum och att patienten bemöts som en person med unika behov där personens vilja och förmågor ska vara en del av vården. Vårdaren behöver vara följsam i samtalet med patienten och lyssna aktivt på patientens berättelse vilket är grundläggande för personcentrering. Patientens egen berättelse är central och genom dokumentation av patientens berättelse kan insikter, viljor och ansvar tydliggöras [20,21]. Vården ska ges utifrån bästa möjliga förutsättningar för den enskilda personen. Det tydliggörs genom ett aktivt samarbete och partnerskap där flera experter möts och utformar den vård som ges. Patienten ses som expert på sin egen situation och vårdarna innehar omvårdnads- och medicinsk expertkunskap.

Att vårda patienter med svåra och långvariga sjukdomar kan upplevas som en svår balansgång [23], vilket innebär krav på professionell kompetens i hälsokommunikation och etik [21]. Etisk medvetenhet hos vårdaren behöver utvecklas i själva dialogen likväl som praktisk etik och klokhet, så kallad omdömesgillhet [14]. Som professionell vårdare är det viktigt att bjuda in personen med vårdbehov i kommunikationen och göra hen delaktig i den mån det går. Det är också viktigt att vara lyhörd för den enskildes önskan om den egna vården, både gällande vårdprocessen och i beslutsfattandet. Här bör även de närstående inkluderas om patienten så önskar för att stärka patientens alla förmågor och resurser.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan