• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Vårdsamverkan - Översikt

  Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård.

 • Inskrivningsmeddelande med beräknad vårdtid

  Om den behandlande läkaren bedömer att patienten kan komma att behöva insatser efter det att patienten skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna.

 • Fast vårdkontakt i den öppna vården

  När en enhet i den regionfinansierade hälso- och sjukvården tagit emot ett inskrivningsmeddelande gällande en patient, ska verksamhetschef vid aktuell enhet utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne skrivs ut från den slutna vården.

 • Planering inför patientens utskrivning

  När en berörd enhet i socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller regionfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga.

 • Utskrivningsklar

  När behandlande läkare har bedömt att en patient är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter.

 • Informationsöverföring vid utskrivning

  Den slutna vården ska, om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, överföra den information som är nödvändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

 • Information till patienten vid utskrivning

  Enligt patientlagen (2014:821) ska en patient som skrivs ut från sluten vård få sammanfattande information om den vård och behandling som getts under vårdtiden.

 • Kallelse till samordnad individuell planering

  Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna.

 • Samordnad individuell plan (SIP)

  Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Komplexa system i vård och omsorg ställer stora krav på samordning.

 • Dokumentation

  All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården, kommunens hemsjukvård samt den öppna vården [3] (SOSFS 2005:27).

 • Vård i livets slutskede

  För att tillförsäkra en person i livets slutskede ett tryggt och värdigt omhändertagande måste vårdinsatserna samordnas på bästa möjliga sätt.

 • Avvikelse- och riskhantering

  System ska finnas för avvikelse- och riskh

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vårdsamverkan.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom vårdsamverkan.

Till toppen av sidan