• Du har valt: Uppsala län
Vårdsamverkan

Vård i livets slutskede

För att tillförsäkra en person i livets slutskede ett tryggt och värdigt omhändertagande måste vårdinsatserna samordnas på bästa möjliga sätt. En fast vårdkontakt ska utses om personen begär det eller om det anses nödvändigt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Den fasta vårdkontakten ska i livets slutskede vara en legitimerad läkare (SFS 2014:821, lagändring SFS 2023:42, SOSFS 2011:7, lagändring HSLF-FS 2020:65).

De medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och sociala insatserna bör planeras utifrån en noggrant utarbetad samordna individuell plan (SIP) som utgår från den enskildes behov och önskemål oavsett vårdgivare. Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Det är därför viktigt att vården utformas i samråd med personen och dennes närstående. Information om vilka möjligheter som finns erbjuds och önskemål från personen och dennes närståendes beaktas så långt som möjligt. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan