• Du har valt: Uppsala län
Vårdsamverkan

Inskrivningsmeddelande med beräknad vårdtid

Om den behandlande läkaren bedömer, när en patient skrivs in i den slutna vården, att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården efter det att patienten skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande.

Inskrivningsmeddelandet ska innehålla upplysningar om patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress samt beräknad tidpunkt för utskrivning. Syfte med att meddela beräknad utskrivningstidpunkt är att tidigt påbörja samarbetet och planeringen för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål. Individen informeras om den beräknade tidpunkten för utskrivning och om planeringen för vårdtiden.

Inskrivningsmeddelandet ska skickas inom 24 timmar efter det att patienten skrivits in i den slutna vården. Om behandlande läkare först senare under vårdförloppet bedömer att en patient kan komma behöva insatser från socialtjänst eller hälso- och sjukvård efter utskrivning, ska den slutna vården skicka inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter att behandlande läkare gjort bedömningen.

Om beräknad tidpunkt för utskrivning ändras under vårdtiden ska den slutna vården så snart det är möjligt underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning (SFS 2017:612).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan