• Du har valt: Uppsala län
Central venkateter

Central venkateter - Översikt

En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. En CVK kan ha en eller flera lumen. Ett beslut om inläggning ska alltid övervägas noggrant för varje enskild patient, då användandet av CVK är förenat med risk för komplikationer [1]. Planerat användningsområde bör styra val av CVK. Läs mer om komplikationer under rubriken Komplikationer.

Vanliga vener för inläggning av CVK är

  • vena subclavia (nedanför nyckelbenet)
  • vena jugularis interna (på halsen)
  • vena femoralis (i ljumsken).

De medicinska enheter som rutinmässigt lägger in och/eller använder CVK ska ha en organisation med goda rutiner för utbildning, inläggning, handhavande, dokumentation och uppföljning [2]. Endast läkare eller sjuksköterska som är väl förtrogen med hur en CVK ska hanteras får handha eller avlägsna en CVK [1]. Varje enhet bör ha ett CVK-team med specifikt ansvar för att fortlöpande utvärdera rutiner och kompetens hos personalen. Detta minskar risken för infektionsrelaterade komplikationer [3,4]. Kvalitetskontroll avseende antalet kateterrelaterade komplikationer och följsamhet till rekommenderade riktlinjer bör också ske fortlöpande. CVK ska avlägsnas så snart den inte behövs [1].

Läs mer om handhavande av central dialyskateter, perifert inlagd central venkateter (PICC) eller subkutan venport i respektive text i Vårdhandboken.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan