• Du har valt: Uppsala län
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom smärtskattning av akut och postoperativ smärta. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Självskattning av smärtintensiteten är en del i att ge adekvat smärtlindring. För en komplett smärtanalys behövs dessutom svar på frågorna:
Varför bör smärta skattas både i vila och i rörelse?
NRS-skalan är exempel på ett endimensionellt mätinstrument för självskattad smärta. Vid postoperativ smärta är det vägledande målet att smärtintensiteten inte skall överstiga:
För vissa patientgrupper fungerar det inte med självskattning genom NRS-skala. Exempel på sådana grupper är:
Bedömning av smärta hos personer med sänkt medvetandegrad görs genom observationer avseende oro, muskeltonus, ansiktsuttryck och verbala uttryck. Dessa kompletteras med fysiologiska parametrar som:
För att skatta smärta hos små barn eller personer med nedsatt kognitiv förmåga eller demens kan beteendeskalor användas. Exempel på sådana observationsskalor är:
Korrekt och utförlig dokumentation i journalen av patientens smärtupplevelse är nödvändig för att förmedla patientens behov mellan olika vårdare. Hur bör dokumentationen utformas?
Till toppen av sidan