• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Infektionskänsliga patienter bör erbjudas enkelrum med egen toalett och dusch och patientrummet och patientbunden utrustning bör städas dagligen. Regelbundna åtgärder för att förebygga legionellaväxt i tappställen, vattenkranar samt duschar krävs. Läs mer om legionella i Vårdhandbokens texter Legionella, förebyggande åtgärder. 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal [3,4,6].

Krukväxter ska inte förekomma i patientens närmiljö på grund av ökad risk för svampinfektioner. Patienten bör uppmanas att använda inneskor eller tofflor under vårdtiden.

Besökare till patienter med nedsatt immunförsvar bör lämna ytterkläder och skor utanför vårdrummet. Närstående bör inte komma och besöka patienten på vårdavdelningen om de har pågående infektioner eller symtom på infektion.

Egenvård

Patienter med nedsatt immunförsvar samt deras närstående bör få individanpassad information angående infektionskänslighet och egenvård [3].

Noggrann hygien bör eftersträvas. Genom att hålla kroppens hud- och slemhinnor intakta kan risken att mikroorganismer tränger igenom vävnad och orsakar infektioner minimeras. Exempelvis bör patienten duscha och byta underkläder dagligen samt inspektera och smörja in huden med mjukgörande salva. Handhygien är av stor vikt för att förebygga infektioner och handtvätt ska ske efter toalettbesök och före måltider [3,4].

God munhygien och inspektion av munhålan är andra viktiga förebyggande åtgärder mot infektioner. Mjuk tandborste bör användas och användning av tandtråd eller mellanrumsborstar ska ske med försiktighet [9,10,11].

Lokala rutiner gällande egenvård för infektionskänsliga patienter kan variera mellan regionerna.

Infarter och utfarter

Infektionskänsliga patienter är ofta beroende av välfungerande infarter och därför är ett korrekt handhavande av in -och utfarter en viktig del av de infektionsförebyggande åtgärderna.

Regelbundna inspektioner av in -och utfarter som till exempel central venkateter (CVK), perifert insatt central kateter (PICC-line) och perifer venkateter (PVK) behövs för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). Rutiner för regelbundna kontroller och dokumentation för in -och utfarter behöver därför följas noggrant. Man bör beakta försiktighet med urinvägskateter (KAD) med tanke på ökad risk för endogena infektioner [4].

Kost

Infektionskänsliga patienter rekommenderas att följa livsmedelsverkets råd om mathantering, samt undvika livsmedel som kan medföra risk för exponering för listeria och toxoplasma [4,12]. Lokala rutiner gällande kostrestriktioner för hematologiskt sjuka patienter varierar väldigt mycket mellan regionerna då ingen evidens finns för vare sig strikta eller mer liberala råd [13].

I flera regioner finns vårdprogram för patienter som är särskilt infektionskänsliga. Särskilt infektionskänsliga patienter som har en hematologisk diagnos bör hänvisas till Nationella vårdprogram för specifika diagnoser.

 

Till toppen av sidan