• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Infektionskänsliga patienter

Infektionskänsliga patienter - Översikt

Infektionskänslighet innebär att immunförsvaret hos en person av någon anledning är nedsatt, eller att nivån av vita blodkroppar är mycket låg. Det kan bero på underliggande sjukdom och/eller att en person får någon form av behandling som påverkar benmärgen och de blodbildande cellerna, exempelvis behandling med cytotoxiska läkemedel [1,2,3].

Personer med nedsatt immunförsvar löper högre risk än övriga befolkningen att smittas av bakterie- och virusinfektioner. I en stor del av fallen handlar det om endogena infektioner, det vill säga att man smittas av mikroorganismer ur sin egen bakterieflora [1,2,4,5]. Det finns en högre risk för dessa personer att smittas av mikroorganismer från omgivningen, till exempel svampsporer, än för dem som inte har nedsatt immunförsvar [2,3,6,7].

Risken för sepsis är stor hos personer med nedsatt immunförsvar och som vårdpersonal bör man ha kunskap om vilka symtom som kännetecknar sepsis. Dock kan infektioner vara svårare att upptäcka hos dessa personer på grund av den låga nivån av vita blodkroppar, då feber eller ibland undertemperatur, i vissa fall kan vara det enda symtomet på infektion [2,4,7,8]. Därför är det viktigt med snabb handläggning vid misstänkt infektion och beslut om insättning av intravenösa antibiotika ska ske skyndsamt. Infektioner kan bli långdragna eller ofta återkommande hos personer med nedsatt immunförsvar. Ofta krävs en lång behandlingstid med antibiotika och i vissa fall ges antibiotika i förebyggande syfte. Goda rutiner kring handläggningen bör finnas på enheter som träffar och vårdar personer med nedsatt immunförsvar [1,2,3,4,5,6,7].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan