• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Multiresistenta bakterier

Lagstiftning till skydd för smittspridning

Det finns ett flertal författningar som syftar till att förhindra smittspridning i såväl vård och omsorg som i övriga samhället.

Smittskyddslagen

Smittskyddslagens (2004:168) syfte är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal ska vara uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det kan innefatta allt ifrån att upptäcka en smitta genom undersökning, provtagning och smittspårning till att begränsa smittspridning genom behandling och vårdhygieniska åtgärder. Smittskyddslagen ställer krav som medför att var och en ska medverka till att förhindra smittspridning genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder. För personal i vård och omsorg innebär detta bland annat ett ansvar att arbeta enligt principer som förhindrar smittspridning.

Den som diagnostiserats med en konstaterad smitta ska få råd och stöd för att inte sprida smitta. Information om handläggning av smittskyddslagens sjukdomar finns i smittskyddsblad från Smittskyddsläkarföreningen.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har vårdgivaren en tydlig skyldighet att erbjuda en vård som är av god hygienisk standard. Det ingår i hälso- och sjukvårdslagens definition av god vård. Alla patienter har rätt till samma medicinska vård, omvårdnad och bemötande. Misstänkt eller konstaterad MRB får aldrig fördröja eller förhindra medicinsk utredning och behandling.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och förebygga vårdskador. Lagen ger också hälso- och sjukvårdspersonal ett personligt ansvar för hur de fullgör sina arbetsuppgifter för att bidra till hög patientsäkerhet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) anger minimikrav för hur arbetet ska bedrivas för att undvika smittspridning. Bland annat innehåller den regler om handhygien och klädsel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan