• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Patientsäkerhet och arbetsmiljö inom vården kräver ofta samma åtgärd men styrs av olika lagar:

 • Kontinuerligt förebyggande kvalitetsarbete för att förhindra att personal såväl som patienter utsätts för smittrisker ska finnas enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).  
 • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4) anges att god hygien och kunskap om ett hygieniskt arbetssätt är grundläggande förutsättningar för att förebygga smittspridning och skydda arbetstagare mot smitta.

De viktigaste åtgärderna för att minimera risken för smitta mellan personal, mellan patient och personal och vice versa är:

 • Att tillämpa basala hygienrutiner (AFS 2018:4, SOSFS 2015:10, SFS 2004:168).
 • Att följa metodbeskrivningar för de arbetsmoment som utförs (SFS 2004:168).
 • Att stanna hemma vid pågående infektion med symtom som kan innebära risk för smitta (SFS 2004:168).

Symtom som kan innebära risk för smitta betyder att man bör eller ska stanna hemma från arbetet, men vid vissa symtom kan man i diskussion med chef eller arbetsledare istället överväga byte till arbetsuppgift som inte är vårdtagarnära, se mer under rubrik Arbetstagarens ansvar. Det är viktigt att man stannar hemma vid pågående infektion eller när det finns risk för smitta, till exempel vid hosta, snuva, feber och diarré. Vid symtom som exempelvis hudutslag, nagelbandsinfektioner och ögoninfektion ska arbetstagaren diskutera med chef/arbetsledare om det kan kan vara aktuellt med arbetsuppgift som inte innebär patientrelaterat arbete.

Läs gärna mer i Vårdhandbokens texter om Basala hygienrutiner och klädregler.  

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. 

Arbetsgivaren ska vara särskilt uppmärksam på och bevaka spridning av samhällssmitta som kan beröra verksamheten. Ett exempel på detta är förlossningsvården och den barnmedicinska vården som bör bevaka smittspridning av kikhosta i samhället. 

Patientsäkerhetslagstiftning

All vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) vara av god hygienisk standard och patientsäkerhetslagen (2010:659) anger krav på kontinuerligt kvalitetsarbete för att förhindra att personal såväl som patienter utsätts för smittrisker.

Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) betonar att det ska finnas kvalitetssäkrade rutiner.

Verksamhetsansvariga är skyldiga att vidta de förebyggande åtgärder som behövs, fastställa en tidsplan för åtgärder om de inte kan vidtas direkt och utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

För att förhindra att smitta sprids ska det i arbetsgivarens ansvar ingå att ha rutiner för att informera personal om smittrisker vid sjuknärvaro, liksom vid direktkontakt med patientens närstående.

Arbetsgivaren kan utifrån smittans art överväga omplacering vid risk för smitta/smittspridning från personal och kan vid behov besluta om avstängning [2].

Arbetsmiljölagstiftning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) är det arbetsgivarens ansvar att identifiera smittrisker i arbetet och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.

En riskbedömning innefattar

 • vilka arbetsmoment som kan innebära en smittrisk
 • hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion
 • vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen
 • under hur lång tid arbetstagaren riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Lärosätens ansvar

Lärosäten har ansvar för att utbilda studenter om allmänna smittförebyggande skyddsåtgärder samt vid behov erbjuda kostnadsfri vaccination till studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetsledaren på vårdenhet där student gör sin VFU ska förvissa sig om att studenten har fått sådan utbildning samt upplysa om när det finns smittrisker som kräver särskilda skyddsåtgärder (AFS 2018:4).

Arbetstagarens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska all vård vara av god hygienisk standard. Vård- och omsorgspersonal är skyldiga att följa givna instruktioner om aktuella smittrisker, hygien och andra smittförebyggande åtgärder enligt AFS 2018:4, SOSFS 2015:10, SFS 2004:168) samt regelverk och lokala anvisningar som berör verksamheten.

Detta innebär att arbetstagaren exempelvis ska

 • följa och tillämpa regler för basala hygienrutiner och klädregler i arbetet
 • använda den skyddsutrustning som arbetssituationen kräver för att undvika smittrisk
 • stanna hemma från arbete vid pågående infektion med smittsamma symtom som hosta, snuva, feber, diarré och kräkningar
 • informera närmaste chef eller arbetsledare i händelse av ögoninfektion, infekterade sår på fingrar, nagelband, händer eller hud, samt diskutera om det kan vara aktuellt med alternativa icke vårdtagarnära arbetsuppgifter.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan