• Du har valt: Uppsala län
Huddesinfektion

Huddesinfektion - Översikt

Syfte

Huddesinfektion utförs:

  • Före punktion.
  • Före kateterinläggning via huden.
  • I samband med omläggning av kärlkatetrar och andra typer av katetrar som passerar genom huden [1].

Syftet är att förebygga infektion. Den primära effekten är att antalet bakterier och eventuella jästsvampar som kan finnas på huden reduceras. Risken för infektion varierar beroende på typen av ingrepp och kan indelas i ingrepp med stor respektive liten risk. När blododling tas genom venpunktion via huden finns ytterligare ett syfte, nämligen att minska risken för att blododlingen kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar.

Läs mer om handdesinfektion i texten om basala hygienrutiner och klädregler.

Preoperativ handdesinfektion, huddesinfektion och helkroppstvätt

Se texten om preoperativ vård.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan