• Du har valt: Sörmland
Ansvar och regelverk

Avvikelse- och riskhantering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Avvikelse- och riskhantering - Översikt

  Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

 • Rapportera och anmäla

  Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren.

 • Rutiner

  Det är viktigt att vårdgivare ha en god kontroll över den egna verksamheten med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker. Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, innefattande att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.

 • Lex Maria och Lex Sarah

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlägger anmälningar enligt lex Maria. Socialstyrelsen har ansvaret för föreskriften. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO gäller från 2017-09-01.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om avvikelse och riskhantering.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om avvikelse- och riskhantering.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom avvikelse- och riskhantering.

Till toppen av sidan