• Du har valt: Sörmland
Patientens rättsliga ställning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad innebär det att hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är en så kallad skyldighetslagstiftning?
Vilken lag reglerar patientens rätt till att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård var som helst i landet?
Utifrån vilken lag har patienten rätt att få en avvikande mening införd i journalen, rätt att spärra uppgifter och rätt att neka vara med i kvalitetsregister. Utifrån samma lag finns också bestämmelser som reglerar sammanhållen journalföring?
Vad innebär vårdgarantin i praktiken vid kontakt med primärvården?
Inom hur många dagar ska patienten erbjudas behandling i specialiserad vård efter att beslut om behandling har fattats?
Vad innebär en så kallad second opinion?
Vilka tre principer ligger till grund för prioriteringar inom vården?
Exempel på vårdpersonals skyldigheter är att:
Hur ska ett intyg om någons hälsotillstånd eller vård vara utformat?
Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att rapportera till vårdgivaren risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Det åligger sedan vårdgivaren att anmäla sådana allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vad kallas denna lagregel?
Om patienten begär att få en kopia av sin journal vem är det som gör en förstahandsprövning?
Enligt patientskadelagen ska alla som bedriver hälso- och sjukvård ha en patientförsäkring. Vilka kan begära ersättning ur den?
Ge exempel på instans till vilken en patient som är missnöjd med vården kan vända sig?
Vad krävs för att IVO ska utreda klagomål från patienten?
Till toppen av sidan