• Du har valt: Sörmland
Arbetsergonomi i vård och omsorg

Arbetsergonomi i vård och omsorg - Översikt

Inom vård och omsorg förekommer olika typer av arbete med ergonomiska utmaningar. Vårdyrken kan skilja sig åt, därför kan det inom varje yrke finnas olika belastande situationer. Många vårdyrken innehåller personförflyttningar. Det kan du läsa mer om under förflyttningskunskap.

Den här texten har sin grund i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2). Där går att läsa mer om belastningsergonomi och där finns även bedömningsinstrument för olika belastningssituationer. Länk till Arbetsmiljöverket finns på sidan Referenser och regelverk.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppens muskler och leder. Det handlar också om hur arbetet är utformat och hur arbetsplatsen är organiserad, samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå. 

Kroppen mår bra av rörelse och belastning. Vi är olika och har olika förutsättningar att klara av belastning. Den egna upplevelsen av arbetet är ofta en indikation på om en belastning är bra eller inte för kroppen och hälsan. Med stöd från arbetsgivare och med rätt organisation av arbetet kan förutsättningar för rätt belastning skapas. Det gör att risken för belastningsskador minskar.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivare ska se till att medarbetare har rätt kunskap om belastningsergonomi, hjälpmedel och bra arbetsställningar för att utföra det arbete som ska göras. Detta görs med hjälp av information, utbildning samt råd från sakkunnig personal, till exempel en ergonom.

Medarbetare har ett ansvar att följa arbetsgivarens instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett skonsamt sätt för att minimera risken för skador. Medarbetare ska informera arbetsgivaren om det förekommer arbetsuppgifter som kan vara skadliga.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan