• Du har valt: Sörmland
Teamarbete och kommunikation

Teamarbete och kommunikation - Översikt

Team och teamarbete

Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god patientsäkerhet. För att få effektiva team behövs kunskap och förståelse för varandras roller och kunskap om vikten av tydlig kommunikation.

Ett team kan bestå av olika professioner, ibland tillsammans med patient och inom flera olika organisationer. Alla team arbetar under olika villkor och riskerna kan variera både mellan och inom verksamheten. En del verksamheter, exempelvis vårdavdelning eller mottagning kan ha större möjlighet att planera sin vård och sitt teamarbete medan verksamheter som har mer akut karaktär, exempelvis intensivvård och operation, får arbeta i tillfälliga och mer akut tillsatta team [1]. 

Teamarbete behöver precis som tekniska färdigheter tränas. Ett sätt att göra detta är genom simulatorträning där teamet får öva ett relevant scenario och lära sig om och med varandra under scenariot och i en efterföljande reflektion [2]. Inom sjukvården har arbetet med att förbättra teamarbete och kommunikation idag kommit längst inom operation, anestesi och intensivvård. Där finns flera studier som beskriver hur kulturen förändrats med aktiva åtgärder för effektivare team. Flera har infört checklistor och kommunikationsverktyg som verkat gynnsamma för patientsäkerheten. Det finns även beskrivet att utfallet för patienterna förbättrats av en ökad förståelse för teamarbetet [3].

Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Dessutom kommunicerar alla inblandade strukturerat samtidigt som de skapar förtroende till varandra. Alla i teamet ska känna sig så trygga att de vågar säga ifrån om de ser något som skulle kunna vara en säkerhetsrisk för patienten [4,5].

Inom hälso- och sjukvård förekommer teamarbete inom många olika områden, såväl akuta som mer långsiktigt planerande. Inom exempelvis akutsjukvården arbetar teamet fysiskt nära patienten med målet att få patienten att överleva ett svårt tillstånd. Akutteamet fungerar under en relativt begränsad tid och sannolikheten att exakt samma teammedlemmar arbetar tillsammans igen är liten. Inom icke akuta verksamheter är det mer troligt att samma team arbetar mot gemensamma mål under en längre tid. Teamets arbete sker inte alltid runt patienten utan kan även äga rum vid ett konferensbord. Dessa team kan exempelvis arbeta med behov av längre rehabilitering eller planering för palliativ vård i hemmet. För de akuta teamen kan sällan patient eller anhörig vara delaktiga medan de icke akuta teamen sannolikt ser patient och anhörig som en självklar medlem.

Den gemensamma nämnaren för team inom hälso- och sjukvården är att olika kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat och att samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård [6].

Bild som visar simuleringsövning
Klinisk träning, teamarbete. Originalbild: Kompetenscentrum Falun.

Definition av team

Det finns olika definitioner på team men de flesta är överens om några delar. Teamet behöver tydliga mål, ha en god kommunikation med regelbundna avstämningar och dess medlemmar ska ha tydliga roller [7].

Katzenbach och Smith definierar ett team enligt följande:

  • Teamet har ett tydligt definierat mål som ska uppnås.
  • Teamets medlemmar har olika roller och funktioner och arbetar efter den erfarenhet och yrkesmässiga kompetens som finns hos var och en.
  • Teamets roller med ledare och följare är tydliga för alla. Följarna har oftast liknande "ställning" (exempelvis sjuksköterskor) i teamet men bidrar med olika kompetenser för att nå målen.
  • Medlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra och samordnar arbetet mot det gemensamma målet (vilket skiljer ett team från en grupp).
  • Medlemmarna har en ömsesidig förståelse för situationen som bidrar till gemensamma beslut.
  • Teamet har en begränsad livslängd i dess nuvarande konstellation. Teamet blir upplöst när målet är nått eller om teamet förändras [8].

West och Lyubovnikova menar det finns tre viktiga delar för att uppnå ett gott teamarbete för hälso- och sjukvården:

  • Relativt komplexa uppgifter som kräver ett teamarbete för att lösas. Teamet måste arbeta i ett ömsesidigt beroende för att lösa uppgiften – som ett team.
  • Teamet måste bestå av ett tillräckligt antal personer som dessutom har de kvalifikationer uppgiften kräver.
  • Stöd för teamarbete från organisation och ledning [9].

Falska team

Även om ordet team och teamarbete används flitigt i den dagliga vården är det inte så enkelt att verkligen arbeta som ett effektivt team. Många som arbetar inom hälso- och sjukvården upplever att de arbetar i team men fungerar mer som så kallade "falska team". Dessa team har större risk att prestera sämre jämfört med "riktiga" team. Det kan leda till en ökad risk för misstag och sämre patientsäkerhet. Skälet till till detta kan bero på att det finns inbördes konflikter i teamet och att det saknas tydliga gemensamma mål [7,9].

Eftersom teamarbete är en viktig process för hälso- och sjukvården för att förbättra patientvården bör den kunskapen tas på allvar i hela sjukvårdsorganisationen [10]. För att få effektivt teamarbete behövs kunskap och träning för både studenter och personal inom hälso- och sjukvården. En metod för ett effektivt och strukturerat teamarbete är att utgå från principerna i Crew Resource Management (CRM) vilket beskrivs mer i aktuell text.

Till toppen av sidan