• Du har valt: Sörmland
Subkutan venport

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området subkutan venport

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

 • förberedelser och eftervård vid inläggning av subkutan venport
 • då extravasal infusion av cytostatika inträffat
 • ocklusionsbehandling med taurolidine-citrat , saltsyra eller etanol
 • injektion av kontrastmedel i subkutan venport.

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur subkutan venport gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur subkutan venport gällande koagulationsanalyser då heparinlås används
 • rutiner för "slaskrör"
 • rutiner för blododling tagen ur subkutan venport
 • val av desinfektionsmedel
 • vätskerestriktioner till vissa barn.

Tillverkarens bruksanvisning kan finnas angående

 • rekommendationer för annan bytesfrekvens av kranar och ventiler.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan