• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhandboken i praktiken

Klinisk träning och simulatorverksamhet

Färdighetsträning, klinisk träning och medicinsk simulering blir allt vanligare i grundutbildningar och i fortbildning för vårdpersonal. Sjuksköterske- och läkarstudenter har sådan träning på ett träningscenter under de flesta terminer under utbildningen och personal kan öva exempelvis teamarbete eller förflyttningsteknik. Vårdhandboken ger här några exempel på arbete som pågår runt om i landet.

Även på vidareutbildningar, till exempel barnmorske- och anestesispecialisering, tränas vissa arbetsmoment på ett träningscenter. Man tränar alltifrån blodprovsprovtagning, intubation och suturering till teamarbete med simulatordocka. Både i Sverige och utomlands blir det vanligare att man bygger in en träningsverksamhet centralt på ett sjukhus (även kallad ”core facility”).

Bild som visar olika träningsmoment på kliniskt träningscentrum
Exempel på klinisk träning och utbildning på Kompetenscentrum Falu lasarett.

Nätverk för träningsverksamhet

Finansiering och organisation kan se olika ut för olika center runtom i landet men är ofta ett samarbete mellan sjukhus och universitet. KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) är ett nationellt nätverk för simulatorverksamhet och kliniska träningscenter där arbetsgrupper diskuterar olika frågor. Föreningen har idag medlemmar från hela landet och startades 2011 för att underlätta det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom området. Frågor som diskuteras gäller bland annat hur träningsverksamhet organiseras på ett bra sätt, hur samverkan ser ut mellan universitet och sjukhus och hur gamla metoder fasas ut när nya forskningsrön ska tas in. Även frågor om nomenklatur diskuteras, t.ex. vad simulering innebär och vad som innefattas i benämningen instruktör.

- Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- och sjukvården och dess utbildningar, berättar Eva Lidén, ledamot i styrelsen för KlinSim och chef på Kliniskt Träningscenter på Universitetssjukhuset Örebro. Örebro läns landsting har tre center som finns med på KlinSims lista över ett femtiotal center i landet från norr till söder. Syftet med föreningen är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, fortsätter Eva Lidén.

Patientsäkerhet och simuleringsutbildning

På Kliniskt träningscentrum (KTC), Akademiska sjukhuset, Uppsala är man angelägen om samarbetet där studenter och personal träffas i samma lokaler. Man ordnar så kallad simuleringsutbildning där träningen är interprofessionell för läkar- och sjuksköterskestudenter. Ofta finns en simulatordocka men man kan även ha markörer där en person agerar patient istället. I övrigt tränar sjukhusets och landstingens läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor. Träning kan omfatta alltifrån HLR till förflyttningsteknik under sjukgymnastikutbildning eller fortbildning för personal. Vårdhandboken används ofta för att ge en teoretisk metodbakgrund till de praktiska träningsmomenten. På KTC i Uppsala erbjuds också instruktörsutbildning i TUB (Tidig upptäckt och behandling) för läkare och sjuksköterskor under en heldag. Utbildningen innehåller bland annat kunskap för att kunna se tecken på begynnande svikt av vitala funktioner, hur man reagerar på detta samt hur man är tydligare och säkrare i sin kommunikation.

- Ytterst handlar klinisk träning om patientsäkerhet och hur detta kan stötta arbetet med patientsäkerhet. Tanken är att man ska gå från att träna färdigheter, till exempel från docka/simulator till patientarbete. Vårt uppdrag är att se till att träningsmöjligheterna blir så optimala som möjligt utifrån de vårdproducerande verksamheternas behov, samt att möta de behov som universitetet har av klinisk träning. Vi vill bidra till att personal och studenter får bättre färdigheter och större förståelse för sin egen roll i till exempel teamsituationer, säger Marie Tollefsen Markström, chef på Kliniskt träningscentrum Akademiska sjukhuset.

Bild som visar träningsmoment kliniskt träningscentrum
Exempel på klinisk träning och utbildning på KTC Akademiska sjukhuset Uppsala.

Färdighetsträning och HLR-utbildning

Kompetenscentrum i Landstinget Dalarna öppnades i september 2011 i lokaler på Falu lasarett och en utveckling sker successivt med lokaler på övriga sjukhus. Vårdliknande rum och konferensrum ger möjlighet till färdighetsträning på modeller, HLR-utbildning och simuleringsträning. Tidigare sköttes all klinisk träning i lokaler ute hos verksamheterna. Nu väljer man att samordna och samverka allt mer och har även tagit beslut i landstinget att arbeta efter Vårdhandboken.

- Vi vill utveckla tillgängligheten till kompetensutveckling för studenter och medarbetare genom flexibel tillgång till lokaler, utrustning och utbildning, berättar Karin Raninen, verksamhetssamordnare/chef på Kompetenscentrum. Sjuksköterske- och barnmorskeprogrammen på Högskolan Dalarna samt AT- och ST-läkare och specialistsjuksköterskeutbildningar har utbildning och färdighetsträning på Kompetenscentrum.Vi bjuder även in privata vårdcentraler och kommunens sjuksköterskor till en del av våra utbildningar i exempelvis stomivård, PICC-line och olika temadagar.

Man hoppas också snart kunna erbjuda fler utbildningaktiviteter som exempelvis träning i förflyttningsteknik.

Kontakt

Är du intresserad av att komma i kontakt med ett kliniskt träningscentrum eller simulatorcentrum nära dig? Läs mer på KlinSim:s webbsida eller fråga på ditt sjukhus eller i kommunen/regionen där du arbetar.


Originalfoto: Kompetenscentrum Falu lasarett respektive KTC Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Till toppen av sidan