• Du har valt: Sörmland
Vårdhandboken i praktiken

Så används Vårdhandboken

Beata Gill och Madeleine Grenå är snart färdigutbildade sjuksköterskor. Parallellt med studierna arbetar de på Kliniskt Träningscentrum, KTC, på Akademiska sjukhuset i Uppsala där de lär sig att omsätta teori i praktik. De är eniga om nyttan med Vårdhandboken; för dem är den som en uppslagsbok.

Att komma in i lokalerna på KTC har många likheter med att befinna sig på en ”vanlig” vårdavdelning. Här finns iordningställda sjukhussalar samt olika typer av instrument och annan utrustning som används inom vården – allt med syfte att de studenter som studerar till vårdyrken ska få lära sig praktiska moment. Istället för patienter finns här dockor av mänsklig storlek på vilka studenterna får öva sig att exempelvis ge injektioner, lägga en perifer venkateter, eller öva hjärt- och lungräddning.

I höst börjar Madeleine och Beata den sjätte och avslutande terminen i sin sjuksköterskeutbildning. De har hunnit vara ute på flera praktikplatser och arbetar nu som amanuenser på KTC där deras roll är att finnas till hands för andra studenter som utbildar sig där.

Både i studierna och rent praktiskt på KTC och på praktikplatser upplever de att de har nytta av Vårdhandboken.

Snabbt och praktiskt

- Vårdhandboken är som en faktabas för oss. Man kan snabbt ta till sig informationen om hur man gör ett visst arbetsmoment – såsom att sätta en urinkateter - och inte minst är illustrationerna och filmerna väldigt tydliga, säger Beata.

Vårdhandboken är en webbplats med information kring arbetsmetoder i vården, undersökningar, provtagningar och behandlingar. Den beskriver också hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vårdhandboken vänder sig till ett flertal yrkesgrupper som arbetar inom vård och omsorg. Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehållet granskas och kvalitetssäkras i flera steg före publicering.

På Akademiska sjukhuset används Vårdhandboken på bred front och är tillgänglig genom sjukhusets interna nät Navet.

Även texter om bemötande

Vårdhandboken beskriver inte bara praktiska moment utan innehåller även texter om bemötande och information om lagar såsom patientdatalagen och sekretesslagen. Madeleine berättar att hon under kursen Vård i livets slutskede hade stor användning av de texter om bemötande som finns i Vårdhandboken.

- Man får ett gott stöd i hur man ska bemöta svårt sjuka och deras anhöriga.

Text: Lucienne Fredriksson, Inera (2011)

Till toppen av sidan