• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Blodtrycksmätning, manuell

Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

I Sverige har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen högt blodtryck vilket ökar risken för allvarliga följdsjukdomar som till exempel stroke och hjärtinfarkt om det inte upptäcks och behandlas. Blodtrycksmätning utgör därför en viktig del av hälsokontroller hos vuxna [1].

Blodtrycket är det cirkulerande blodets tryck mot kärlväggarna i artärerna och bestäms av hjärtminutvolymen samt graden av det perifera motståndet i blodbanan. Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket som uppstår i de centrala kärlen när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar och fylls med blod, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket som lägst och det benämns som det diastoliska blodtrycket [2,3].

För att tillgodose behovet av cirkulerande blod till kroppens alla organ måste blodtrycket i de stora artärerna hållas på en jämn nivå. Regleringen av blodtrycket sker genom en samverkan av flera olika system i kroppen: autonoma nervsystemet, olika hormonsystem och autoregulationen lokalt i kärlväggarna [2].

Normalt systoliskt blodtryck hos en vuxen person är cirka 110-130 mmHg och diastoliskt tryck cirka 80 mmHg [3]. Blodtryck högre än 140/90 mmHg vid 2-3 olika mättillfällen diagnostiseras som hypertoni [4].

Blodtrycksvärdet varierar över dygnet. Det är lägst på natten, blir högre under morgontimmarna och dagtid för att sedan sjunka på kvällen igen [5]. Tidpunkten för mätningen har därför betydelse för det uppmätta värdet [3].

Det finns flera sätt att mäta blodtrycket:

  • invasivt
  • manuellt (palpatoriskt och auskultatoriskt)
  • automatiskt.

Blodtrycket mäts oftast i armarna men ibland även i benen. Här beskrivs framför allt den manuella metoden och endast blodtrycksmätning i armen. Automatisk blodtrycksmätning beskrivs i avsnitten om andra mätmetoder och hemblodtrycksmätning.

Blodtrycket mäts av olika anledningar. Vid besök på vårdcentraler och mottagningar kontrolleras ofta blodtrycket för att diagnostisera eller följa upp ett högt blodtrycksvärde samt utvärdera effekten av ev. insatt behandling. Inom akutsjukvården är det oftast en akut förändring i patientens tillstånd med antingen ett lågt eller sjunkande blodtryck eller ett akut högt blodtryck som behöver identifieras.

Blodtrycket mäts liggande, sittande eller stående. Inom akutsjukvården mäts det av naturliga skäl oftast liggande och på vårdcentraler och mottagningar sittande. För att få jämförbara värden vid upprepade/återkommande blodtrycksmätningar bör mättillfället standardiseras så långt det går [6].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan