• Du har valt: Sörmland
Fallprevention

Fysisk träning

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skriver i en rapport om åtgärder för att förhindra fall ock frakturer hos äldre: "Det finns stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet, minskar fallfrekvensen. Träning minskar även risken för frakturer." Länk till rapporten finns i Relaterad information

Fallförebyggande träning bör rekommenderas och erbjudas alla äldre.

Vid start av träning är det viktigt att ta hänsyn till patientens hälsotillstånd och göra en bedömning vad patienten är i behov av. Äldre är inte en homogen grupp utan består av personer med olika förutsättningar och önskemål. För att utföra en säker och relevant träning kontakta fysioterapeut/sjukgymnast för bedömning.

För att träning ska vara effektivt för äldre och fallförebyggande bör träningen innehålla övningar som utmanar balansen.

Exempelvis genom att:

  • minska understödsytan
  • förflytta tyngdpunkten och kontrollera kroppen i stående
  • stå utan stöd.

Träningen bör utföras sammantaget minst tre timmar per vecka och det är viktigt att träningen pågår över tid. Träningen kan utföras i grupp, individuellt eller som hemträning. Gångträning och styrketräning bör också inkluderas för att få en optimal fallförebyggande träning. [18]

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan