• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Ledpunktion

Tillvägagångssätt

Material

Ta fram följande:

 • Engångs plastförkläde.
 • Rena skyddshandskar.
 • Sterilt tvättset alternativt ren rondskål och sterila tvättork.
 • Eventuellt en steril hålduk över det planerade punktionsstället.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol 70 %.
 • Steril punktionsnål i lämplig storlek.
 • 5 eller 10 mL spruta för aspiration (kan variera beroende på ledstorlek).
 • Eventuellt läkemedel för injektion.
 • Sterilt förband eller plåster.

Gör så här

Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik. Det innebär bland annat att punktionsnål och det hudområde som desinfekterats inte får beröras med händer eller osterila handskar. Sker detta måste punktionsnål bytas ut och hudområdet desinfekteras på nytt innan ledpunktion. 

 1. Ta bort eventuellt bedövningsplåster/-salva.
 2. Palpera leden noggrant för att identifiera ledspringan och/eller insticksstället för injektionen. Detta är det viktigaste momentet så ge god tid för detta. För lämplig nålstorlek och punktionsplats för kroppens olika leder hänvisas till specifik litteratur.
 3. Markera den planerade punktionsplatsen genom att trycka bestämt med en ren kulspetspenna (utan spetsen framme). När pennan roterats mot huden efterlämnar den en liten rund ring, som inte försvinner vid avtvättning.
 4. Eftersom huden kan förskjutas mot underlaget ska patienten inte ändra ledens position sedan punktionsplatsen markerats.
 5. Desinfektera punktionsplatsen med klorhexidinsprit. Med start på själva punktionsplatsen förs tvättsudden i en spiralformad allt vidare rörelse inifrån och ut så att den planerade punktionsplatsen desinfekteras med god marginal. Proceduren upprepas lämpligen ett par gånger. Låt lufttorka.
 6. Ta på skyddshandskar. Koppla ihop aspirationsspruta med lämplig steril punktionsnål.
 7. Tillämpa aseptisk teknik, det vill säga vidrör inte punktionsnål eller punktionsplats efter desinfektion.
 8. Gemensamt för alla injektioner är att snabbt sticka genom huden eftersom det finns rikligt med smärtreceptorer. Undvik dessutom att sticka i benhinna som är mycket smärtkänsligt. Med en korrekt markerad punktionsplats och god teknik behöver lokalanestesi normalt sett inte användas.
 9. Aspirera ledvätska så att leden töms så mycket som möjligt. Spara ledvätska till eventuell analys (till exempel kristallundersökning eller odling). Placera fyllda 5 eller 10mL sprutor i rondskål, alternativt töm ledvätska i rondskål, för att sedan kastas.
 10. Med nålen kvar i leden kan man byta till en spruta innehållande läkemedel (till exempel kortison), som sedan injiceras.
 11. När nål och spruta avlägsnats, sätts ett sterilt förband eller plåster över punktionsplatsen. Hantera det sterila förbandet aseptiskt.

Spill och läckage av kortison kan öka risken för infektion och subkutana atrofier. Nålen bör därför vara så tunn som möjligt och stickkanalen bör vara vinklad där så är möjligt. Används lokalanestesi så kan stickkanalen blockeras med lite sterilt lokalbedövningsmedel samtidigt som nålen dras ut. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan