• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Andningens två viktigaste uppgifter är att transportera adekvat mängd syre till lungorna samt transportera ut den koldioxid som bildats i kroppen.

Undersökning av andningen enligt Se - Lyssna - Känn

Med strategin Se - Lyssna - Känn kan du snabbt göra en bedömning av patientens andning.

Se

Påverkad andningsfrekvens är ofta det första tecknet på att en patients tillstånd försämras.

En normal andningsfrekvens är ungefär mellan 12-20 andetag/minut. Räkna helst andningen under en hel minut. Om patientens tillstånd är kritiskt eller om patienten har en jämn och regelbunden andning kan det vara motiverat att räkna i 30 sekunder och multiplicera med 2.

  • Inspektera övre luftvägarna efter eventuell svullnad eller främmande kropp.
  • Notera bröstkorgens rörelser: Höjer sig bröstkorgen regelbundet? Liksidigt?
  • Andas patienten med djupa eller ytliga andetag? Ser andningen ansträngd ut, till exempel genom att patienten har uppdragna axlar eller indragningar på halsen.
  • Titta efter tecken på cyanos, till exempel på patientens läppar eller nagelbäddar. 

Lyssna

Lyssna efter andningsljud på båda lungorna, gärna med stetoskop:.

  • Hörs andningsljud? Om inte, misstänk ofri luftväg.
  • Hur låter andningsljuden? Rosslande, pipande eller väsande? Om luftvägarna delvis är blockerade hörs ofta ett väsande och pipande ljud.

Känn

Känn efter andningen:

  • Lägg din hand eller kind över patientens näsa och mun - kan du känna luftströmmen?
  • Lägg din hand på patientens bröstkorg och känn efter andningsrörelserna om de är svåra att se. Höjer sig bröstkorgen symmetriskt?

Omedelbara  åtgärder

Se till att patientens läge i sängen är optimalt. Låt gärna patienten sitta upp, om det inte finns något annat skäl till att det inte går.

En patient som försämras i sin andning ska omedelbart behandlas med högflöde syrgas, 12-15 liter, och vid behov ges assisterad andning innan du går vidare med ytterligare bedömning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan