• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bedömning enligt NEWS

Användning av NEWS

National Early Warning Score (NEWS) är både ett bedömningsinstrument och ett screeninginstrument. Det kan användas både för att bedöma den enskilde patientens tillstånd över tid, och för att bedöma risk för allvarlig händelse som kräver intensivvård, hjärtstopp eller plötslig oväntad död.

NEWS är validerad för patienter ≥16 år och ska användas för bedömning av alla patienter som vårdas inom akutsjukvård och annan somatisk sjukhusvård. NEWS ska användas under hela vårdkedjan från akutmottagningen till utskrivningen från sjukhuset.

NEWS vid ankomst till akutmottagningen kan användas för att bedöma risk för allvarlig händelse, vårdnivå samt behov av övervakning. NEWS används även för tidig upptäckt av misstänkt sepsis [7].

Parametrarna som bedöms i NEWS är andningsfrekvens, syremättnad, systoliskt blodtryck, pulsfrekvens (för telemetriövervakad patient används hjärtfrekvens), medvetandegrad och temperatur. NEWS-bedömning utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare.

Den första bedömningen enligt NEWS sker

  • på akutmottagning
  • vid ankomst till vårdavdelning, om patienten ej kommer via akutmottagning.

NEWS kan även användas i primärvård eller prehospitalt men detta saknar i nuläget vetenskaplig utvärdering.

Sepsis

En vanlig orsak till ett kritiskt tillstånd är sepsis. Enligt de nya Sepsis-3-riktlinjerna från 2017 definieras sepsis som ett tillstånd med livshotande organdysfunktion, orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion [12,13]. NEWS rekommenderas för tidig identifiering av misstänkt sepsis [14].

Fördelar med tidig bedömning

Det finns kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar som får suboptimal vård och därmed riskerar att försämras och oväntat avlida. Det är avgörande att deras tillstånd identifieras i ett tidigt skede så att adekvat behandling kan påbörjas. Användning av NEWS med upprepade bedömningar utifrån åtgärdsskalan underlättar tidig identifiering av kritisk sjukdom, samt att tidiga åtgärder kan sättas in och därmed minska risken för ytterligare försämring och död [6].

Om tecken till försämring upptäcks tidigt ökar möjligheterna att kunna vända sjukdomsförloppet innan tillståndet blivit kritiskt [15,16]. Det finns studier som talar för att det finns en fördel med tidigt insatt behandling [15,17,18]. Ett tydligt exempel är sepsis där en studie påvisade ökning av dödligheten med 8 % för varje timme som tillståndet fortlöpte utan att patienten fick antibiotika [19].

Ett annat exempel på fördelar med tidigt insatt behandling är de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus. Hjärtstopp som inträffar på sjukhus föregås i många fall av avvikande vitala parametrar, såsom hjärtfrekvens, andningsfrekvens och medvetandegrad. Studier har visat att avvikande vitala parametrar kan uppvisas mer än 12 timmar före ett hjärtstopp inträffar [20,21]. Tidig identifiering av dessa patienter kan leda till åtgärder som förhindrar flertalet av dessa hjärtstopp [15,22-26].

Fördelen med att använda NEWS, jämfört med att enbart kontrollera enskilda vitalparametrar, är att det sammanlagda värdet ger en mer tillförlitlig riskbedömning än en avvikelse i en enskild parameter [27-30]. Parametrarna i NEWS är valda för att de enkelt ska kunna mätas på alla patienter i olika miljöer, till exempel prehospitalt, på akutmottagning och på vårdavdelningar på sjukhus [31-35].

NEWS bör ersätta andra liknande bedömningsskalor, och bör integreras med redan befintliga metoder för akuta bedömningar som till exempel Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). NEWS är till för att aktivera MIG men MIG behöver andra sätt än enbart NEWS för att bedöma patienten [36]. En stor fördel med att samtliga enheter använder samma system är att patientens förlopp kan följas över tid på ett likartat sätt och att en gemensam terminologi används.

När NEWS-bedömningen kan behöva anpassas

Patienter med låg habituell syremättnad

Patienter med vissa sjukdomar som till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan i vissa fall ha en låg habituell syremättnad. Dessa patienter kan vara svårbedömda och behöver ofta utökad monitorering [37,38]. Vid låg habituell syremättnad finns risk för minskad andningsdrive (nedsatt stimulering av andningsmuskulatur) samt ökad koldioxidretention vid syrgasbehandling.

För dessa patienter kan ansvarig läkare ordinera att

  • ordinarie parametern Syremättnad 1
  • ersätts av Syremättnad 2.

Det är viktigt att detta beslut blir tydligt dokumenterat och väl synligt i patientens journal.

Det som skiljer Syremättnad 2 från Syremättnad 1 är att poäng ges både för en för låg och en för hög syremättnad. Målvärdet för syremättnad hos patienter med låg habituell syremättnad är 88 - 92 % och grundar sig på rekommendationer från British Thoracic Society (BTS) 2017 [39].

Patienter med postoperativ epiduralbedövning

Patienter med epiduralbedövning (EDA) har ofta ett systoliskt blodtryck som medför 2-3 NEWS-poäng. Ansvarig anestesiläkare bör särskilt ordinera lämplig övervakningsfrekvens och åtgärder för dessa patienter vid överflyttning från postoperativ enhet till vårdavdelning.

Patienter som vårdas på enhet med kontinuerlig övervakning

Patienter som vårdas inom intensivvård, intermediärvård eller liknande enheter har ofta den högsta nivån av övervakning enligt NEWS åtgärdstrappa. Exempelvis monitoreras syremättnad och hjärtfrekvens kontinuerligt. För dessa patienter kan NEWS användas för att följa förlopp över tid inom enheten samt som underlag för att ändra vårdnivå. Det är obligatoriskt att kontrollera NEWS innan utskrivning till vårdavdelning.

Patienter i livets slutskede

Patienter i livets slutskede bör inte kontrolleras med NEWS. Skälen för att avstå bedömning enligt NEWS är risken för obehag för patienten, samt risken att skapa osäkerhet hos såväl patient, närstående och personal, eftersom sviktande vitala parametrar sannolikt inte ska åtgärdas. Ansvarig läkare ska dokumentera beslut att avstå från NEWS-bedömningar i journalen.

Gravida kvinnor

Vid graviditet kan ett normalt NEWS missa kliniskt viktiga tillstånd. För allvarliga tillstånd som förekommer vid graviditet gäller andra gränsvärden då fysiologisk respons på akut sjukdom kan vara annorlunda hos gravida. Vid graviditet kan NEWS vara avvikande utan att patientens tillstånd är avvikande. Därför rekommenderas att alla kvinnor under graviditet till och med 6 veckor postpartum följs med en anpassad bedömningsskala (obstetrisk NEWS) vid besök på akutmottagning, förlossning eller då de vårdas inneliggande på sjukhus.

Länk till obstetrisk NEWS finns på sidan Relaterad information.

Barn under 16 år

För barn under 16 år bör en pediatrisk bedömningsskala användas, till exempel Swe-PEWS (Svensk Pediatric Early Warning Score).

Länk till Swe-PEWS finns på sidan Relaterad information. 

Till toppen av sidan