• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bedömning enligt NEWS

Bedömning enligt NEWS - Översikt

National Early Warning Score (NEWS ) används för att bedöma den vuxna patientens (≥16 år) vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. NEWS har utarbetats i Storbritannien av Royal College of Physicians. Det är ett validerat instrument för bedömning av vitala parametrar som gör det möjligt att tidigt identifiera kritisk sjukdom [1-6].

Tre faktorer är viktiga för att förbättra prognosen hos en akut sjuk patient:

  • Tidig upptäckt av sviktande vitala funktioner.
  • Tidigt insatta åtgärder.
  • Adekvat klinisk kompetens

NEWS2

I Vårdhandbokens texter används begreppet "NEWS" vilket avser den reviderade versionen NEWS2 som publicerades 2017. För att förtydliga att det är den uppdaterade versionen som använts skrivs "NEWS2" ut i bedömningsskalor och tabeller. Förändringar i NEWS parametrar är inte tillåtet enligt Royal College of Physicians regler. Däremot kan lokala anpassningar göras avseende åtgärder i åtgärdsskalan [7].

Syfte

Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitala parametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar [6].

De vitala parametrarna består av

  • andningsfrekvens
  • syremättnad
  • systoliskt blodtryck
  • pulsfrekvens (för telemetriövervakad patient används hjärtfrekvensen)
  • medvetandegrad
  • temperatur.

NEWS har vid jämförelse med flertalet liknande bedömningsskalor, exempelvis Modified Early Warning Score (MEWS), visat sig bättre kunna identifiera patienter med risk för att drabbas av hjärtstopp, död eller oplanerad intensivvård [8-10].

Ett högt NEWS-värde är associerat med en ökad risk för att drabbas av hjärtstopp, död eller oplanerad intensivvård [10].

NEWS finns översatt till svenska och är testat under svenska förhållanden [11].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan