• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bedömning enligt NEWS

Åtgärder enligt NEWS

Vid allvarliga kliniska situationer är det primära att få överblick över patientens tillstånd samt att sätta in adekvata åtgärder enligt ABCDE [45].
 
Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bedömning enligt ABCDE.
 
När poängen i de olika parametrarna summerats till ett NEWS-värde och den kliniska risken för kritisk sjukdom bedömts, rekommenderas åtgärder och tid till nästa bedömning i en åtgärdsskala (bild 3). NEWS åtgärdsskala kan modifieras avseende åtgärder som är beroende av lokala omständigheter och strukturer.
Bild 3. Åtgärdsskala enligt NEWS.

Åtgärdsskalan (bild 3) anger också vilken kompetens som behövs för att bedöma patientens tillstånd baserat på NEWS-värde:

  • NEWS 1 – 4 ska medföra bedömning av sjuksköterska.
  • NEWS 3 i en enskild parameter ska medföra kontakt med ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande.
  • NEWS 5 – 6 ska medföra skyndsam bedömning av ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande.
  • NEWS 7 eller mer indikerar hög risk för kritisk sjukdom. Denna viktiga varningssignal ska tas på största allvar och ansvarig läkare ska omedelbart tillkallas. Överväg kontakt med intensivvårdskompetent personal, till exempel Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG).

Helhetsbilden av den aktuella situationen får avgöra var patienten fortsättningsvis ska vårdas. Vid NEWS 7 eller mer, överväg kontinuerlig monitorering på vårdenhet där adekvat kompetens finns tillgänglig dygnet runt.

Vid förändrat status i vitala funktioner rekommenderas alltid att en ny fullständig NEWS-bedömning utförs. Detta ger en mer komplett bild av patientens fysiologiska status än exempelvis ett enskilt blodtryck. Ansvarig läkare kan ordinera avsteg från NEWS i övervakningsfrekvens och åtgärder för en enskild patient efter individuell bedömning. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan