• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Riskbedömning av ohälsa i munnen

Vid bedömningen av ohälsa i munnen hos vuxna används instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) [8,9,10]. Ur tandvårdens perspektiv är ROAG ett verktyg som gör det naturligt att uppmärksamma munhälsan inom all vård och omsorg och är ett sätt att öka samarbetet med tandvården. ROAG är ett kliniskt bedömningsinstrument för munhälsa hos vuxna, och ingår också i det nationella kvalitetsregistret Senior alert för personer över 65 år. En ROAG bedömning bör genomföras i samband med inskrivning av nya patienter alternativt som en del av övrig riskbedömning. ROAG bedömning bör också göras för patienter som är i risk för att utveckla problem eller som har problem med att tugga, äta eller svälja. Det är också viktigt att göra bedömningen i samband med ett förändrat ätbeteende eller förändrat beteende i samband med stöd och hjälp vid munvård.

Med hjälp av ROAG kan vård- och omsorgspersonalen bedöma och utvärdera avvikelser i munhålan och följa upp effekten av olika åtgärder. Initiativet för en god munhälsa kommer från vård- och omsorg och tandvården kontaktas i de fall då avvikelsen bedöms som grad 3 i en tregradig skala. Rätt använd utgör bedömningen en kontaktyta mellan tandvård och vård- och omsorg där fokus läggs på patientens munhälsa och avvikelser från denna. När förståelsen ökar för respektive professions arbetssätt och kompetens underlättar det även förståelsen av munnen och munhälsan som en del av kroppen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan