• Du har valt: Uppsala län
Injektioner

Injektioner - Översikt

Vårdgivaren ansvarar för att det finns fungerande rutiner som säkerställer patient- och personalsäkerhet (SOSFS 2011:9). Med vårdgivare avses bland annat statlig myndighet, region och kommun. Läkemedlets administrationssätt ska framgå av ordinationen. Se också HSLF-FS 2017:37 ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Utförandet sker av person med formell och reell kompetens, vanligen personer tillhörande yrkesgrupperna sjuksköterska eller läkare. Den person som genomför administreringen ska alltid själv kontrollera hur läkemedel ska administreras samt genomföra en bedömning om patientens tillstånd är förenligt med det läkemedel som ska administreras.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvar för att fullgöra sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659). Delegering kan göras i enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 1997:14).

Hälso- och sjukvårdspersonal måste vara noga med att använda säkerhetsmaterial såsom stickskyddade kanyler. Arbetsgivaren är enligt AFS 2018:4 skyldig att tillhandahålla stickskyddat material.

Basala hygienrutiner

 

Handdesinfektion ska alltid utföras i direkt anslutning före och efter injektionsgivning, även då handskar används. Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätska. Engångsplastförkläde ska användas vid risk för att förorena arbetsdräkten.

Dokumentation

Dokumentera följande i patientens journal

 • ordinerande läkare
 • läkemedelsordination
 • administreringssätt
 • indikation
 • person som administrerar injektionen
 • datum och tid då läkemedlet administrerades
 • dokumentera batchnummer, om sådant finns
 • effekt av läkemedlet 
 • eventuella biverkningar
 • tecken på lipohypertrofi eller andra hudskador
 • patientens egna iakttagelser och upplevelser av injektionen.

Information till patienten

Ta reda på om patienten har några frågor eller funderingar inför injektionen. Säkerställ att patienten får information om

 • anledningen till injektionen
 • vad det innebär att få injektionen
 • eventuella biverkningar av injektionen
 • möjlighet till smärtlindring före injektionen med exempelvis lokalbedövande kräm.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan