• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Delegering och ansvar - Översikt

Ansvar inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ytterst ska garantera patientsäkerhet och högkvalitativ vård. De som arbetar i hälso- och sjukvården har därför generellt sett ett mycket stort ansvar både på verksamhetsnivå och på individnivå. Juridiskt kan ansvaret beskrivas som antingen ett påbud eller en skyldighet att fullgöra en arbetsuppgift.  Vid underlåtenhet eller försummelse av denna arbetsuppgift kan det leda till sanktioner för den ansvarige enligt olika regler. Ansvaret kan också innebära ett förbud mot att utföra en viss uppgift.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar vårdgivarens skyldigheter och övergripande mål. Patientsäkerhetslagen (PSL) reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och skyldigheter tillsammans med andra författningar. Patientlagens (PL) syfte är att stärka patientens ställning i vården.

Staten ansvarar för tillsynen av individer och verksamheter. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rätt kompetens, lokaler och ett ledningssystem för att bedriva en god och säker vård. Vårdgivare kan vara statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan