• Du har valt: Uppsala län
Nutrition, parenteral

Indikationer och kontraindikationer

Indikationer

  • Parenteral nutrition (PN) används när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.
  • Otillräcklig tillförsel per os eller enteralt. Det vill säga inget eller inget förväntat intag på över sju dagar eller förväntad tillförsel som är mindre än 60 % av totalt energibehov under mer än en till två veckor.

Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar. 

Kontraindikationer

  • Före start av PN ska patienten i möjligaste mån vara cirkulatoriskt stabil och grava elektrolyt- och vätskebalansrubbningar ska ha justerats.
  • Hänsyn ska tas till specifika tillstånd bland annat grav njursvikt då dialysmöjlighet saknas.
  • Försiktighet ska iakttas vid bland annat akut chock, akut lungödem, okompenserad hjärtsvikt, svåra tillstånd av hyperlipidemi, leversvikt, koagulationsrubbningar med mera. Se vidare i Fass.
  • Allergi mot någon av de ingående komponenterna.
  • Att ge PN till dehydrerad patient ökar risken för obehag och illamående.
  • För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition sällan något som gagnar patienten eller bidrar till en ökad livskvalitet.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan