• Du har valt: Uppsala län
Nutrition, parenteral

Nutrition, parenteral - Översikt

Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges intravenöst. Med parenteral nutritionsbehandling avses alla former av nutritionsstöd till blodbanan, exempelvis de lösningar där alla energigivande näringsämnen finns allt i ett, så kallade trekammarpåsar, men även glukosdropp, fettemulsioner och aminosyralösningar. Här avses dock huvudsakligen användandet av trekammarpåsar och är tänkt som en vägledning.

För patienter med eller risk för ett sviktande energi- och näringsintag bör man tidigt planera för nutritionsbehandling. I första hand ska energibehovet täckas oralt eller enteralt. När detta inte är möjligt kan den parenterala nutritionen vara ett komplement till både oral- och enteral nutrition eller täcka hela energi- och näringsbehovet. Parenteral nutrition är definitionsmässigt läkemedelsbehandling vilket innebär att det omfattas av de bestämmelser som gäller för läkemedel.

Innan den parenterala nutritionen inleds är det viktigt att patienten är informerad och införstådd om syftet med behandlingen, tidsramar och hur behandlingen ges.

Definitioner och begrepp

PN = parenteral nutrition, det vill säga energi- och näringsämnen som tillförs via blodbanan.

SPN = stödjande parenteral nutrition, det vill säga när PN ersätter en del av det totala behovet av energi och näringsämnen.

TPN = total parenteral nutrition, det vill säga när PN ersätter patientens totala behov av energi- och näringsämnen.

Ansvarsfördelning

Patientansvarig läkare

Den patientansvarige läkaren har det övergripande ansvaret, vilket omfattar medicinskt huvudansvar för utredning som leder till ordination av rätt behandling. Läkare ordinerar lämplig parenteral näringslösning, vid behov i samråd med dietist. Ordinationen innefattar energinivå, val av lösning, mängd i milliliter, eventuella tillsatser, samt om PN ska ges i perifer eller central infart.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens näring. Det innebär att sjuksköterskan identifierar eventuella problem med mat- och vätskeintag, administrerar ordinerade åtgärder och utvärderar dessa.

Dietist

Dietisten ansvarar i samråd med patientansvarig läkare och sjuksköterska för individuell nutritionsbehandling. Dietist finns som stöd vid bedömning om behov av PN samt val av lösning. Dietist har tillsammans med ansvarig läkare huvudansvaret för att utarbeta och följa upp behandlingen samt att tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska dokumentera behandlingen och ta initiativ till justeringar av nutritionsbehandlingen.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan