• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Stomi

Före och efter operation

Före operationen

Informera patienten

För att undvika missförstånd och minska patientens oro bör personalen lägga stor vikt vid information och undervisning. Patienten ska få både skriftlig och muntlig information av stomiterapeut eller vårdpersonal som är väl förtrogen med förhållandena.

Information vid en planerad operation ges vid ett preoperativt samtal av stomiterapeut eller vårdpersonal. Patienten och närstående ska få god tid att ställa frågor. Om operationen är akut bör patient och närstående informeras när patientens tillstånd tillåter det.

Om operationsmetod

Information om vilken operationsmetod som kommer att användas ska ges av kirurgen. Stomiterapeut eller vårdpersonal informerar om vad en stomioperation kan innebära efter aktuellt ingrepp. Stomins placering provas ut och markeras, se nedan. Om ändtarmen opereras bort (rektumamputation) ska patienten informeras om att stjärtsåret kan ta tid att läka och att det hos en del personer förekommer fantomfenomen. Man kan till exempel tycka sig behöva tömma tarmen eller få en känsla av tyngd där ändtarmen har suttit. Dessa fenomen avtar oftast med tiden. Kvinnor kan ibland få flytningar och besvär vid samlag efter en rektumamputation. Män kan efter ingrepp i bäckenet få erektionsproblem och retrograd ejakulation, det vill säga sädesavgång till urinblåsan.

Patienter som har kvar sin ändtarmsöppning bör informeras om att man normalt kan behöva tömma tarmslem genom ändtarmen efter operationen. Läs mer om patientinformation i texten Stöd och livskvalitet.

Om efterförloppet

Patienten bör informeras att undervisning i stomivård ges kontinuerligt på avdelningen av vårdpersonal och stomiterapeut för att patienten ska känna sig förtrogen med sin nya situation vid utskrivningen från sjukhuset.

Praktiska frågor om hur ett stomibandage fungerar, utprovning/förskrivning och eventuella kostnader. Det är viktigt att informera patienten att det finns möjlighet att prova olika stomibandage efter operationen och att behovet kan förändras över tid. Patienten bör också få information om att uppföljning på en stomimottagning kommer att ske kontinuerligt den första tiden efter operationen och därefter vid behov. Läs mer om patientinformation i texten Stöd och livskvalitet.

Stomimarkering

Stomins placering provas ut i samråd mellan patient och stomiterapeut samt vid behov tillsammans med den opererande läkaren. Patienten ska bli informerad om varför och hur en stomimarkering görs eftersom en stomi innebär en förändrad livssituation. Stomin bör inte markeras för nära naveln, hudveck, midja, ljumske, ärr, revbensbåge eller höftbenskam eftersom detta kan ge bandageringsproblem och läckage. Försök också att förutse hur en eventuell viktförändring kan komma att påverka stomin.

Vid stomimarkering ska patienten alltid ligga, sitta och stå eftersom bukens form inte är densamma i olika kroppslägen. En stomimarkering ska vara gjord med permanent tusch och vara synlig för operatören. Dokumentera i omvårdnadsjournal att stomimarkering är utförd och eventuella avvikelser.

Efter operationen

  • Ett stomibandage sätts på i anslutning till operationen och kan sitta kvar 2-3 dagar. Sutureringen av stomin sker vanligen med resorberbara suturer och behöver inte tas bort. Används suturer som inte resorberas kan de tas bort efter 7 dagar eller enligt lokala anvisningar. Eventuell stav bör tas bort på tredje dagen efter operation eller enligt ordination, så att patienten kan börja lära sig att sköta sin stomi.
  • Stomin kontrolleras dagligen efter operationen. Den är svullen (ödematös) i cirka 4-8 veckor efter operationen. Normalt ska tarmslemhinnan vara rosaröd/röd. Kontakta kirurg eller stomiterapeut om tarmslemhinnans färg avviker och blir mörk/svart. Dokumentera i journal.
  • Använd klar/transparent påse eller påse med delad framsida, tiden närmast efter operationen för att underlätta observation av tarmslemhinnan och funktion (gas/avföring). Var noga med att hudskyddsplattan sluter tätt och täcker huden runt stomin.
  • Byt påse varje/varannan dag enligt lokala rutiner och vid behov.
  • Dokumentera löpande i omvårdnadsjournalen.
  • Patientundervisning i stomivård påbörjas om möjligt dagen efter operationen och ska planeras in i den dagliga omvårdnaden av patienten. Målet bör vara att patienten ska kunna sköta sin stomi vid hemgång. Vid speciella behov bör hemsjukvård eller hemtjänst kontaktas.
  • Ta hänsyn till patientens känslor kring den egna kroppsbilden eftersom en stomioperation innebär en stor förändring. Att förlora kontrollen över tarm- eller urinblåsefunktionen kan upplevas traumatiskt.
  • Kontrollera innan patienten skrivs ut att stomiterapeuten har förskrivit stomihjälpmedel till patienten och att hen har med sig tillräckligt med material hem enligt lokala rutiner.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan