• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Cytomegalovirus (CMV) blir man vanligen smittad av under uppväxten. Det orsakar sällan några symtom hos en person med normalt immunförsvar men kan i vissa fall ge långvarig feber och symtom från flera organsystem (bland annat luftvägar och magtarmkanal).

I Sverige har cirka 70 % av den vuxna befolkningen antikroppar mot CMV. Inkubationstiden är vanligtvis 4-8 veckor [2,4]. Virus utsöndras via kroppsvätskor, till exempel urin, saliv, sädesvätska, cervixsekret och bröstmjölk. CMV smittar framför allt via kontaktsmitta, oftast krävs nära och tät kontakt då viruset har svårt att överleva utanför kroppen [1]. CMV kan även överföras via transfusioner eller vid transplantation. Virus kan utsöndras under lång tid (veckor - månader) för att sedan lägga sig latent i kroppen. Man kan dock utsöndra virus även senare i livet trots att man är symtomfri [2,3].

Får transplanterade eller immunsupprimerade patienter CMV kan allvarliga komplikationer och sjukdomstillstånd uppstå. Hos dessa patienter kan virus utsöndras under lång tid även efter att eventuella sjukdomssymtom försvunnit. Likaså kan allvarliga komplikationer uppstå om en gravid kvinna får en primärinfektion som går över till fostret [2,3].

Vårdrutiner

Vårdrutiner för patienter

Patient med CMV-infektion kan samvårdas men bör inte dela rum med immunsupprimerade patienter.

Personalrutiner

Enkla hygienåtgärder minskar risken för smittöverföring via saliv från asymtomatiska småbarn. Pussa inte barn på munnen och stoppa inte barnets sked eller napp i munnen [1,4].

Gravida kan delta i vården av dessa patienter utan att vidta andra särskilda åtgärder utöver att tillämpa basala hygienrutiner och följa ovanstående [1].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan