• Du har valt: Uppsala län

Epstein-Barrvirus (EBV) ger oftast en lindrig eller subklinisk infektion under barnaåren. Hos framför allt tonåringar kan viruset också ge den kliniska manifestationen mononukleos (körtelfeber) med långdragen halsinfektion, svullna lymfkörtlar, förstorad mjälte samt hög feber. Ibland blir sväljningsproblemen uttalade på grund av svullna halsmandlar och detta kan föranleda behov av slutenvård för symtomlindring. Hos immunsupprimerade kan dock allvarliga komplikationer uppstå [2].

Smittspridning sker framför allt genom direkt och indirekt kontakt med slemhinnor och saliv. EBV är inte särskilt smittsamt utan kräver ofta nära kontakt för att överföras från en person till en annan [7]. Inkubationstiden är vanligtvis 4-6 veckor och virus kan utsöndras flera månader efter den akuta sjukdomen via svalget. Över 90 % av den svenska befolkningen har antikroppar mot EBV i vuxen ålder [2,3,7].

Vårdrutiner

Punktdesinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel vid spill och stänk.

Vårdrutiner för patienter

Patienter kan samvårdas.

Personalrutiner

Gravida kan delta i vården av dessa patienter utan att vidta andra åtgärder utöver att tillämpa basala hygienrutiner.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan