• Du har valt: Uppsala län
Operationssjukvård

Operationssjukvård - Översikt

Texterna om operationssjukvård handlar om smittförebyggande åtgärder vid operationer på operationsavdelning. Med operation menas ett kirurgiskt ingrepp där hud eller slemhinna penetreras för att nå kroppens inre organ. Operationsrum är det rum som är byggt med speciellt ventilationssystem anpassat för kirurgiska ingrepp. Särskilt fokus är lagt på de smittförebyggande åtgärder som vidtas före, under och efter operationen för att förebygga infektioner i sårområdet. Beroende på hur vården är organiserad kan texterna behöva kompletteras med lokala anvisningar.

Förebygg komplikationer

Komplikationer i samband med operationer på operationsavdelningar förebyggs effektivt av personal med rätt kompetens, rätt utrustning för situation och vårdåtgärd, för ändamålet avsedda lokaler, korrekt arbetsdräkt och kvalitetssäkrade rutiner. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan