• Du har valt: Uppsala län
Operationssjukvård

Personalföreskrifter på operationsavdelning

Vid infektion hos personal gör linjechef en individuell bedömning av vilka arbetsuppgifter som den anställda kan utföra. Personal med infektion på händerna ska inte arbeta på operationsenheten. Personal med bakteriella hudinfektioner på övriga kroppen ska inte arbeta i operationsrummet. Personal med akut virusorsakad luftvägsinfektion eller obehandlad bakteriell luftvägsinfektion ska inte arbeta på operationsenheten. Vid eventuella oklarheter om vårdåtgärder rådgör med den Vårdhygieniska enheten.

Beträffande personal med herpesinfektioner, se Vårdhandbokens texter om herpesinfektioner.

Ringar, armband, armbandsur och förband eller liknande får inte bäras av personal som arbetar på en operationsavdelning. Hängande halsband, örhängen och andra utsmyckningar som riskerar att fastna i utrustning, skada patienten eller kan tappas på sterilt område ska döljas under arbetsdräkt och operationshjälm. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material, se Vårdhandbokens texter om Basala hygienrutiner och klädregler.

Klädregler

Arbetsdräkt för operationsavdelning

För att förhindra att smittämnen från det övriga sjukhuset förs till operationsavdelningen ska alla som arbetar på operationsavdelningen bära avdelningsbunden arbetsdräkt samt hårskydd/mössa som täcker allt hår och skägg. Arbetsskor bör ha hel ovansida för att skydda fötter mot blodstänk och skärskador samt för att kunna rengöras. Det finns två kategorier av arbetsdräkt för användning i operationsrum; "normal arbetsdräkt" och "specialarbetsdräkt". Normal arbetsdräkt är tillverkad i glesvävt material och släpper därmed igenom partiklar från bäraren till omgivande luft.

Specialarbetsdräkt (engelska: clean air suit)

Specialarbetsdräkten är en medicinteknisk produkt som minskar spridning av bakteriebärande hudpartiklar från personalens hud till luften i operationsrummet.  Den används vid kirurgi med höga renhetskrav, till exempel vid operationer då kroppsfrämmande material ska implanteras. Specialarbetsdräkten kan vara overall eller blus och byxa. Den är tillverkad av tätvävt engångs- eller flergångsmaterial, för att reducera genomsläppligheten av partiklar från bärare till omgivande luft. Den har också muddar kring ärmslut och benslut för att partiklar ska stanna närmast kroppen innanför kläderna. Flergångskläder har insydda indikatorer som registrerar antal tvättar då antalet tvättar försämrar tätheten i textilen och källstyrkan därmed höjs. Om blusen inte har mudd nedtill ska den vara nerstoppad i byxan, och hjälm/huva ska vara nerstoppad i halslinningen. För att minska bakterietalen i operationsrummet måste all personal i operationsrummet använda en sådan specialarbetsdräkt.

För specialarbetsdräkt ställs högre krav än på kläder som används på vårdavdelningar genom att de har en definierad renhetsgrad från tvätteriet (får ha högst 300 bakteriebärande partiklar [colony forming units, CFU] per 100 cm² textil vid användning). Ventilationen i operationsrummet har synergistisk effekt med specialarbetsdräkt, behovet av att använda specialarbetsdräkt ska bestämmas i relation till vilken ventilation operationsrummet har. Generellt ger användande av specialarbetsdräkt större säkerhetsmarginal, exempelvis då flera personer än normalt behöver vistas i operationsrummet.

För arbetsdräkt avsedd för operationsavdelning gäller följande:

 • Ska förvaras innan användning så att renhetsgraden bibehålls.
 • Ska bytas dagligen och om den har blivit våt eller förorenad.
 • Ska skyddas vid patientnära arbete (använd alltid engångs plastförkläde).
 • Ska enbart bäras på operationsavdelningen. 
 • Ska vid korta tjänsteärenden utanför operationsavdelningen skyddas från kontamination.

Angående byte av arbetsdräkt i händelse av att arbetsdräkten har använts vid patientkontakt utanför operationsavdelningen.

Angående användning av frysplagg av engångsmaterial med kort ärm eller värmeväst för icke sterilklädd personal i operationsrummet.

Hårskydd/mössa

Hårskydd/mössa ska användas av all personal vid vistelse inom operationsavdelningen. I operationsrummet ska hår och skägg vara täckt för att hindra hårstrån från att falla ned i operationssåret, på sterildraperingen eller på instrument och instrumentbord. Om specialarbetsdräkt används bör hårskyddet vara i form av hjälm/huva, som då stoppas ned i halslinningen.

Munskydd och andningsskydd

Vätskeresistent munskydd (IIR) och skyddsglasögon/visir ska användas av sterilklädd personal för att hindra smitta från operationsområdet via stänk. Munskydd ska användas av alla som pratar inom en armlängds avstånd från det sterila operationsområdet och/eller sterila instrument, för att hindra salivdroppar att falla ned och kontaminera sterilt område. Andningsskydd (FFP3) ska användas vid laserbehandling för att förhindra inandning av laserrök. Laserrök och rök som utvecklas vid användning av diatermi (elektrokoagulering) kan innehålla hälsoskadliga ämnen, och åtgärder bör också vidtas för att eliminera sådan rök. Evidens saknas i dagsläget för arbetsmiljörisker vid användning av annan elektrokirurgisk högteknologisk utrustning där annan rök och ånga bildas. Andningsskydd används även vid luftburen smitta samt vid aerosolgenererande procedur vid droppsmitta.

Preoperativ handdesinfektion

Välj alltid den desinfektionsmetod som passar din hud. Desinfektionsmedel ska vara godkända enligt svensk standard för desinfektionsmedel. Tiden för ingnidning av desinfektionsmedel på hud för avsedd verkan varierar från cirka 1,5 minut till 3 minuter. Läs instruktionen för det desinfektionsmedel som används.

Metod 1 för preoperativ handdesinfektion

Före första operationen på dagen, efter längre uppehåll mellan operationerna som matrast/toalettbesök eller vid synligt orena händer. Mellan operationer i direkt följd efter varandra (utan uppehåll) görs enbart desinfektionen utan föregående kirurgisk handtvätt.

 1. Använd flytande tvål eller fast engångstvål.
 2. Skölj händer och underarmar i rinnande vatten.
 3. Rengör naglarna vid behov. Naglarna ska vara rena, kortklippta och utan nagellack och konstgjorda material.
 4. Tvätta händer och underarmar omsorgsfullt. Vattnet ska rinna från rent mot mindre rent område, det vill säga händerna hålls uppåt och vattnet rinner i riktning från hand mot armbåge.
 5. Torka torrt med pappershandduk.
 6. Desinfektera händer och underarmar med ett alkoholbaserat huddesinfektionsmedel.
 7. Använd tillräcklig mängd desinfektionsmedel.
 8. Gnid in händer och underarmar enligt ett schema som säkerställer att desinfektionsmedlet når hela den avsedda hudytan. Ingnidningen ska pågå den tid instruktionen för desinfektionsmedlet anger. Om huden hinner bli torr dessförinnan, vilket är vanligt, tas mer desinfektionsmedel.

Mellan två operationer i direkt följd

 1. Desinfektera händer och underarmar med ett alkoholbaserat huddesinfektionsmedel.
 2. Använd tillräcklig mängd desinfektionsmedel.
 3. Gnid in händer och underarmar enligt ett schema som säkerställer att desinfektionsmedlet når hela den avsedda hudytan. Ingnidningen ska pågå den tid instruktionen för desinfektionsmedlet anger. Om huden hinner bli torr dessförinnan, vilket är vanligt, tas mer desinfektionsmedel.

Metod 2 för preoperativ handdesinfektion

Använd flytande desinfekterande tvål, som innehåller Klorhexidin 4% eller medel med motsvarande effekt med fördröjd effekt.

Före varje operation

 1. Skölj händer och underarmar i rinnande vatten.
 2. Rengör naglarna vid behov. Naglarna ska vara rena, kortklippta och utan nagellack och konstgjorda material.
 3. Tag den mängd av den desinfekterande tvållösningen som rekommenderas av tillverkaren.
 4. Tvätta händer och underarmar omsorgsfullt under minst 1 minut.
 5. Skölj noggrant.
 6. Tag återigen den mängd av den desinfekterande tvållösningen som rekommenderas av tillverkaren.
 7. Tvätta händer och underarmar omsorgsfullt under minst 2 minuter.
 8. Skölj noggrant under minst 30 sekunder. Vattnet ska rinna från rent mot mindre rent område, det vill säga händerna hålls uppåt och vattnet rinner i riktning från hand mot armbåge.
 9. Torka torrt med steril handduk.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan