• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Städning, rengöring

Städning, rengöring - Översikt

God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Att vårdlokaler upplevs som rena bidrar till ett positivt helhetsintryck och medverkar till god vård- och arbetsmiljö. Städning minskar dessutom slitage på lokaler och inventarier samt olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten. Texten är i första hand anpassad för hälso- och sjukvård men är tillämpbar även inom omsorgsverksamhet och ordinärt boende där utökade lokala anvisningar kan behövas.

Städfrekvens bestäms utifrån vilken vård som bedrivs, nedsmutsningsgrad och lokala anvisningar. Den regelbundna städningen kan kräva komplettering med desinfektionsmedel. Vid särskilda tillfällen krävs metoder som även innebär användning av desinfektionsmedel enligt lokal anvisning.

All städning kräver utbildning i städteknik och basala hygienrutiner för såväl lokalvårdare som service-, vård- och omsorgspersonal.

Städning i inomhusmiljö underlättas genom att:

  • Utemiljöer och entréer utformas så att inte onödig smuts dras in i lokalerna.
  • Möbler och övrig inredning har släta ytor och avtorkningsbara material.
  • Dammsamlande inredning och möblering undviks.
  • Ytor hålls fria från överflödigt material och utrustning.
  • Ytor och inventarier underhålls och repareras alternativt byts vid behov.
  • Ventilationen fungerar och underhålls.

 

Begrepp som används i texterna om Städning
Begrepp Definition
Akutstädning Städåtgärd som inte kan uppskjutas till nästa städtillfälle utan måste utföras omedelbart.
ATP Adenosintrifosfat, ämne med högt energiinnehåll som finns i levande celler/organiskt material; används i denna text som mått på organiska föroreningar/biologiskt material.
Desinfektion Process med kemiska medel som minskar antalet mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för överföring av smitta.
Engångsduk Duk tillverkad av konstfiber och/eller papper avsedd för engångsbruk.
Diarré Ökat antal lösa avföringar (fler än tre/dygn).
Hygienklasser Baseras på riskbedömning avseende lokaler där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet.
Isolering Att skilja en patient från andra patienter i syfte att hindra smittspridning.
Kritiska punkter Patientnära ytor eller andra ytor som används eller vidrörs frekvent och kan utgöra risk för smittspridning.
Kroppsvätskor Till exempel blod, avföring och sekret.
Lokalvårdare Personal anställd i lokalvårdsorganisation som utför regelbunden städning.
Patientnära ytor Inredning, inventarier och utrustning vid patientplatsen, till exempel säng/brits, sängbord, lampa, vårdpanel.
Punktdesinfektion Spill av smittsamt material och/eller kroppsvätskor torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel innehållande tensid.
Punktstädning Spill av till exempel mat eller kaffe torkas upp direkt med vatten och eventuellt rengöringsmedel.
Regelbunden städning Städning som utförs regelbundet med städinstruktion som grund. Utförs av lokalvårdare inom lokalvårdsorganisation.
Rengöring Metod där ytor mekaniskt bearbetas för att ta bort smuts, damm och andra orenheter så att ytorna blir synligt rena.
Riskfaktorer Faktorer eller tillstånd hos patient/vårdtagare som innebär en ökad risk för smittspridning och vårdrelaterad infektion, till exempel diarré, vätskande sår, luftvägssymtom och kognitiv nedsättning.
Servicepersonal Personal som utför vårdnära service, såsom daglig patientnära städning, förrådshantering med mera.
Slutstädning Städning i samband med att en patient/vårdtagare skrivs ut, byter vårdplats eller bedöms som smittfri efter exempelvis tarmsmitta.
Städning Rengöring, materialvård, avlägsnande av avfall med mera. Städning kan ske med olika intervall och omfattning.
Tagställe Ytor som patienter och personal ofta berör med händerna.

Tensid

Ämne som minskar ytspänning och därmed lösgör smuts. Ingår bland annat i rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.
Vårdpersonal Personal anställd för att utföra vård och behandling eller omsorg. Vårdnära städning och rengöring kan ingå i arbetsuppgiften.

Ytdesinfektion

Medel avsett för desinfektion av ytor i lokaler, på medicinteknisk utrustning och inredning med mera. 

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan