• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Egenvård och information till patienten

Patientundervisningen bör leda till förståelse för anledningen till behandlingen och kunskap om de nedre urinvägarnas anatomi och funktion.

Egenvård bör uppmuntras så att patienten  kan upprätthålla så mycket som möjligt av sin normala aktivitet [5,6]. En i övrigt väl fungerande kateterbehandling kan upplevas dramatisk om det blir problem eller stopp i katetern i hemmet utan någon handlingsberedskap [7].

I syfte att göra kateterbehandlingen så trygg som möjligt bör patient och eventuellt närstående vara väl informerade om

 • bakgrund till kateterbehandling
 • vad det innebär att få en kateter
 • hur lång tid kateterbehandlingen beräknas pågå
 • hur kateteriseringen görs
 • hur katetern sitter kvar i urinblåsan
 • fixering av urinuppsamlingspåse, både på dagen och på natten
 • tömning och byte av urinuppsamlingspåse
 • var använda påsar ska kastas
 • användning av kateterventil
 • betydelsen av en god personlig hygien
 • betydelsen av att dricka tillräckligt
 • vanliga komplikationer, såsom lätt blödning och obehag första veckan
 • när och var hjälp bör sökas.

Belys frågeställningar kring sex och samlevnad.

Fördela informationen/undervisningen före och efter själva kateteriseringen. Ge patienten tid att ställa frågor. Informera också närstående om patienten så önskar. Lämna informationen  muntligt och komplettera med skriftlig information. Berätta för patienten att det finns webbaserad patientinformation som innehåller information om de tre olika kateterbehandlingarna. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan