• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Indikationer och kontraindikationer

Indikationer för kvarliggande kateter i urinrör eller suprapubiskt, intermittent kateterisering

Klargörande av indikation i patientens journal underlättar utvärdering av kateterbehandling.

Vid svårighet att tömma urinblåsan:

 • Akut eller kronisk urinretention.

Då lagring av urin i urinblåsan bör undvikas:

 • Övre urinvägsinfektion.
 • Koagelbildande blödning i urinen.
 • Njurskador med risk för reflux och påverkad njurfunktion.

Vid följande tillstånd kan kateterbehandling övervägas:

 • Vid svår urininkontinens där behandlingsförsök inte lyckats och då patientens livskvalitet förbättras av kateterbehandling.
 • För att underlätta välbefinnande i livets slutskede.
 • Under läkning av sakralt/perinealt sår hos individ med urininkontinens.
 • Immobiliserande tillstånd som exempelvis höftfraktur, stroke i akut skede eller ryggmärgstrauma.

Behandlingsrelaterade indikationer:

 • Urinavledning under tidsmässigt långa kirurgiska ingrepp.
 • Blåsinstillation med engångskateter, till exempel vid blåscancer eller andra sjukdomstillstånd i urinblåsan.
 • Mätning eller övervakning av timdiures vid svår sjukdom.

Kontraindikationer

Den enda absoluta kontraindikationen för urinrörskateterisering är skadat urinrör, särskild risk finns vid bäckentrauma. Blod i urinrörsöppningen eller massiv hematuri efter trauma kan vara tecken på skada i urinröret [3].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan