• Du har valt: Skåne

Prov för urinodling ska tas enligt provtagningsanvisningar från det mottagande mikrobiologiska laboratoriet.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Hantering av urinprov

När urinprovet är taget ska det förvaras kylt för att förhindra tillväxt av bakterier och skyndsamt sändas för odling till det mikrobiologiska laboratoriet. Använd kylväska vid längre transporter.

Det finns också speciella rör för provtagning. Dessa rör innehåller tillsats och provet behöver inte kylas om det transporteras inom 24 timmar. Provet är också hållbart i kylskåp i maximalt 3 dygn utan att det påverkar provkvaliteten nämnvärt. Rören kan användas både vid kastat urinprov eller vid prov taget via punktion av katetern.

Remiss

Ange följande på remissen:

  • pågående, nyss avslutad eller planerad antibiotikabehandling
  • uppgift om patientens allmäntillstånd är påverkat
  • hur provet är taget, till exempel kastat mittstråleprov, urin från KAD, tappat prov eller prov från blåspunktion.

Dessa uppgifter har betydelse för hur provet ska bedömas.

Intermittent kateterisering

Urinprovet bör tas på morgonen då urin har fyllts på och samlats i urinblåsan över natten. Anteckna blåstiden, det vill säga den tid urinen har stått i blåsan, på remissen.

Kvarliggande kateter, via urinrör eller suprapubiskt

Provtagning kan göras på två olika sätt enligt förklaring nedan [32]:

  1. Ta bort kateter och lägg in en ny kateter. Urin för provtagning tas sedan ur den nya katetern. Denna metod ger ett mer representativt odlingsresultat och ökar möjligheten att fånga sjukdomsbringande bakterier istället för de som finns på kateterns yta. Då en urinodling ska tas på grund av symtom som ger misstanke om urinvägsinfektion är ett byte av kateter alltid rekommenderat. Ett kateterbyte är en första åtgärd för att förbättra tillståndet och kan vara en tillräcklig handling för att förbättra patientens tillstånd och onödig antibiotikabehandling kan undvikas. Om en antibiotikabehandling påbörjas inom fem dygn behöver inte ett nytt kateterbyte utföras [17].
  2. Punktera kateterslangen (endast silikon- och latexkatetrar) nedanför förgreningsstället efter det att slangen varit avstängd 30 minuter. Denna metod lämpar sig bäst då patienten har kateter en kortare tid. Efter ungefär en veckas liggetid har bakterier hunnit fästa på kateterns yta och då finns det risk att det är dessa bakterier som fångas i en odling istället för urinblåsans frisimmande bakterier som orsakar infektionen.

Slangen stängs av 1/2-1 timme före provtagningen. Bäst är därefter att ta provet via urinuppsamlingspåse med provtagningsknapp, se rubrik nedan. Vid provtagning via punktion av kateterslangen desinfekteras katetern med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller 70 % etanol och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället [33].

Punktering av silikonkateter kan medföra risk för kateterläckage, se tillverkarens bruksanvisning och provtagningsanvisningar från det mottagande laboratoriet.

Urinuppsamlingspåse för provtagning

Det finns tömbara urinuppsamlingspåsar med provtagningsknapp längst upp på påsen vid kopplingsstället, där en spruta utan kanyl sätts in och urin aspireras. Slangen stängs av 1/2-1 timme före provtagningen. Desinfektera provtagningsknappen med klorhexidinsprit 5mg/mL eller 70 % etanol och aspirera urin med en spruta. Med detta sätt behöver katetern inte perforeras med kanyl, vilket kan vara en fördel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan