• Du har valt: Sörmland
Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv - Översikt

Bemötande i vården ur ett transkulturellt perspektiv ska med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och patientlagen (SFS 2014:821) inriktas på varje individs unika behov och önskemål. Kulturellt kompetent vård innebär därför skräddarsydd vård [1-3]. I planeringen av vården bör man sträva efter medvetenhet om olika kulturer (kulturrelativism) och undvika att majoritetskulturens värderingar (etnocentrism) styr. Målet är att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30, SFS 2014:821). 

Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund [1]. Man undersöker skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Avsikten är att kunna vårda människan bakom kulturen [2]. Både individens och vårdarens kultur påverkar vårdandet. Eftersom varje människa är unik blir mötet mellan två personer alltid transkulturellt i någon mån.

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan