• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Suturer och suturtagning

Sårläkningsfaser

Sårläkningsprocessens olika faser överlappar i praktiken varandra [12,34,35] men kan vara bra att känna till eftersom sårets förslutning, läkningsgrad och den ökande elasticiteten i den nya vävnaden ingår i sårläkningsprocessen [29]. I internationell litteratur beskrivs sårläkningsprocessen på flera olika sätt, exempelvis ibland med fyra faser. I Vårdhandbokens text beskrivs sårläkningsprocessen i tre faser:

  • inflammationsfasen
  • nybildningsfasen
  • mognadsfasen.

Det är viktigt att skilja den normala sårläkningsprocessen och de olika faserna från tecken på sårinfektion och läkningshämmande faktorer . Tiden för sårläkning beror på sårskadans storlek och eventuell komplikation med sårinfektion [13,36]. Sårläkningsprocessen kan stödjas med optimalt valt förband och fuktig sårläkningsmiljö [6,12,35,37].

Inflammationsfasen

Inflammationsfasen startar omedelbart i samband med skadans uppkomst. Skadade blodkärl drar först ihop sig och koagulationen ökar i området. Därefter följer en inflammatoriskt betingad vidgning av blodkärlen (vasodilatation) som medför att fibrinogen kan ta sig in i den skadade vävnaden. Ett fibrinnät tillsammans med andra proteiner stabiliserar såret och fibrinet bildar en skyddsbarriär som är viktig i läkningsprocessen och även motverkar sårinfektion.

Olika vita blodkroppar rensar bort främmande ämnen, död vävnad och bakterier från sårområdet. Denna process ger viss smärta, svullnad, rodnad och värmeökning. Dessa tecken ska inte blandas ihop med pågående infektion. Under denna fas frisläpps många tillväxtfaktorer som kemiskt stimulerar epitel- och kapillärbildning samt tillflödet av så kallade fibroblaster [34].

Nybildningsfasen

Denna fas i sårläkningen startar 2-3 dagar efter skadans uppkomst. Den så kallade angiogenesen, eller blodkärlsnybildningen stimuleras. Kollagentrådar bildar en tredimensionell "byggnadsställning" som underlättar läkningen. Efter 1-2 dagar börjar granulationsvävnad att bildas. Denna ljusröda vävnad är relativt resistent mot infektioner men skör och lättblödande [29,34,35].

Re-epitelialisering är en del i uppbyggnadsfasen och avser återbildningen av hudepitel i sårområdet. Epitelialiseringen kan i bästa fall starta redan efter några timmar och utan komplikationer ha förseglat såret inom 48 timmar [29,35,38].

Mognadsfasen

Omformningsfasen eller mognadsfasen startar cirka 1-3 veckor efter skadans uppkomst och kan pågå längre än ett år beroende på sårskadans storlek. Under denna tid blir kollagenet mer tänjbart och starkt. Ett i början rött och svullet ärr blir med tiden ljusare och tunnare [29,34,35].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan