• Du har valt: Sörmland

Handhygien

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar [2,3]. 

Handdesinfektion

Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller annat medel med motsvarande effekt (SOSF 2015:10). Använd av arbetsgivaren upphandlade produkter som ska vara godkända enligt SS-EN 1500:2013, SS-EN 13727:2012+A2:2015 och SS-EN 13624:2013 (jästsvamp) [4]. För information om hållbarhet se leverantörens information. 

Desinfektera händerna

 • direkt före och direkt efter patientkontakt (SOSF 2015:10) [3]
 • efter kontakt med en yta eller föremål i patientens närmiljö [3]
 • före rent eller aseptiskt arbete till exempel före arbete där produkters renhetsgrad ska bibehållas, kateterisering, sårvård, injektion, hantering av läkemedel och livsmedel [3]
 • före [5] och efter användning av handskar (AFS 2018:4)
 • efter orent arbete [3]
 • efter handtvätt (SOSF 2015:10) [2,5].

Gör så här:

 1. Kupa handen och fyll den med handdesinfektionsmedel, 2–4 mL beroende på händernas storlek. Mängden desinfektionsmedel ska vara så stor att det täcker hela hudområdet.
 2. Gnid in medlet överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med handlederna. Vid behov desinfekteras hela underarmarna.  
 3. Fortsätt gnida enligt punkt 2 tills huden känns torr, tar cirka 20–30 sekunder.

I de fall hela underarmarna behöver desinfekteras behövs ytterligare handdesinfektionsmedel [3,5].

Mer information finns på sidan Relaterad information.

Handtvätt

Tvätta med flytande tvål och vatten före handdesinfektion

 • om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga
 • då patient har kräkning eller diarré
 • om händerna blivit nedsmutsade med kroppsvätskor (SOSF 2015:10) [3].

Gör så här:

 1. Blöt händerna med rinnande vatten.
 2. Ta flytande tvål i handen.
 3. Gnid in tvålen tills den löddrar i händerna.
 4. Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med handlederna. Vid behov tvättas även underarmar.
 5. Skölj av tvålen med rinnande vatten.
 6. Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk.
 7. Stäng av kranen med papper eller armbågen [3].
 8. Desinfektera händerna enligt instruktionen under rubriken Handdesinfektion ovan.

Flytande tvål har oftast begränsad hållbarhet efter att förpackningen brutits. Flaskan ska vara märkt med symbol som anger hållbarhet efter öppnande (EG 1223/2009). Märk flaskan med brytningsdatum.

Skyddshandskar i vård och omsorg

Handskarna är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment och mellan varje patient. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel saliv, blod, urin, avföring, kräkning eller sekret (SOSF 2015:10, AFS 2018:4). Används även vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel (AFS 2011:19). Återanvänd eller desinfektera inte handskar. Handskar används för att undvika att händerna blir kraftigt förorenade av mikroorganismer. När handskar används är handdesinfektion tillräcklig efter avslutat arbetsmoment [2]. 

I de lokala anvisningarna anges vilka skyddshandskar som ska användas vid olika situationer i vård- och omsorgsarbete.

Regionala tillägg

Skyddskläder

Smittämnen kan spridas mellan patienter och personal via förorenade arbetskläder [2].

Använd engångsplastförkläde eller skyddsrock när det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en patient, kroppsvätskor eller annat biologiskt material som till exempel hud och hudfragment (SOSFS 2015:10) [2] .

Engångsplastförkläde kastas direkt efter användning och mellan varje patient. Används skyddsrock är den bunden till en patient (SOSFS 2015:10). Byt skyddsrock dagligen och då den blivit synligt smutsig eller fuktig. Vid våta arbetsmoment används engångsplastförkläde [2].

I de lokala anvisningarna anges om mer täckande skyddskläder behöver användas vid specifika smittor eller situationer.

Visir eller munskydd kombinerat med skyddsglasögon

Vid arbetsmoment med risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte ska skyddsutrustning som heltäckande visir användas, alternativt kan skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd (klass IIR) användas (AFS 2018:4) [2].

Punktdesinfektion

För att minska risken för smittspridning vid spill av kroppsvätskor ska punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller motsvarande göras omgående [2]. Vid kontakt med desinfektionsmedel ska skyddshandskar användas (AFS 2011:19).

 

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan