• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Subkutan venport

Handhavande

Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar skall vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Märkning av slangen kopplad till porten görs med svart text på vit etikett med texten "subkutan venport". Märkning sker med utskriven text istället för förkortning för att minska förväxlingsrisken. Undvik färgmärkning då färgerna kan ha olika betydelse på olika enheter. Märkning är speciellt viktig om patienten har fler än en in- eller utfartsväg. På förbandet anges subkutan venport och datum för omläggning.

Hygienaspekter

 • Använd engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 • Desinfektera händer och underarmar före och efter hantering av subkutan venport [6].
 • Använd rena skyddshandskar vid omläggning men sterila handskar rekommenderas vid portnålsättning [6,7].
 • Arbeta alltid aseptiskt så att det rena behålls rent och det sterila behålls sterilt.
 • Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt.
 • Desinfektera kranöppning och injektionsmembran före användning av subkutan venport.
 • Desinfektera huden före portnålsättning.
 • Låt lufttorka under minst 30 sekunder.
 • Ta alltid ny, steril skyddspropp.
 • Patienten kan gärna duscha om förbandet över insticksstället är intakt.

Inspektion

Inspektion av suturer och området kring insticksstället görs dagligen genom det transparenta förbandet för patient i slutenvård [1]. Rapportera till ansvarig läkare om huden vid insticket eller eventuell tunneleringskanal är

 • rodnad
 • svullen
 • gör ont
 • är värmeökad eller vätskande. Läs mer under Komplikationer.

I öppenvård inspekteras insticksstället i samband med omläggning, ny portnålsättning samt vid behov. Inspektion mellan omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. Patient eller närstående bör informeras om vad de ska vara observanta på samt vart de ska vända sig vid problem.

Patientens läge

Vid all manipulering av subkutan venport bör patienten ligga i planläge eller med sänkt huvudända, förutom vid vissa sjukdomstillstånd då det inte är lämpligt eller möjligt. Viktigast är att katetersystemet alltid är slutet och vätskefyllt [1] och att ha ett arbetssätt som förhindrar att luft sugs in i katetersystemet.

Det kan vara svårt att åstadkomma planläge för barn. Det är därför viktigt att komma ihåg grundtanken med sänkt huvudända, det vill säga att minska risken för luftemboli. Försök att skapa en lugn miljö runt omkring barnet vid handhavande av en subkutan venport; om sängen eller en brits ej går att använda låt barnet ligga i föräldrarnas eller anhörigas famn eller knä med lätt sänkt huvud.

Blodreturkontroll

Före användning av subkutan venport säkerställs intravenöst kateterspetsläge genom blodreturkontroll. Låt blod endast synas i portnålslangen, ej förbi kopplingar [1].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan