• Du har valt: Uppsala län
Subkutan venport

Injektion, infusion, transfusion

Kateter, injektionsmembran och kran

Nålsystemet som sitter i den subkutana venporten ska vara utrustat med klämma som möjliggör avstängning mot patient vid byte av injektionsmembran, kranar och slangar. Klämman ska alltid vara stängd när subkutan venport inte används.

Bild som visar exempel på avstängningsklämma
Exempel på avstängningsklämma.

Om patienten är inneliggande kopplas oftast en trevägskran för injektion, infusion och transfusion till portsystemet. Trevägskranen bör då förses med injektionsmembran vars uppgift är att minska den bakteriella kolonisationen av subkutan venport. Injektionsmembran med neutralt eller positivt tryck rekommenderas eftersom de minskar risken för att blod sugs in i katetern när sprutan avlägsnas. 

Injektionsmembranet kan användas direkt för injektionsgivning eller till att koppla infusion. Alternativt kan en eller flera trevägskranar kopplas på efter behov. Ökat antal kopplingar och kranar ökar risken för infektion, varför antalet kranar i möjligaste mån bör minimeras. Vid användning av trevägskran bör ett injektionsmembran finnas i en av kranöppningarna för att användas vid injektionsgivning. Alla läkemedel som ges i samma lumen måste vara kompatibla [1].

Kontrollera att kranar och infusionsaggregat är korrekt ihopskruvade. Kranar kan eventuellt täckas med rena kompresser för patientens bekvämlighet.

Bild som visar exempel på injektionsmembran
Exempel på injektionsmembran.
Bild som visar exempel på trevägskran
Exempel på trevägskran.
Bild som visar exempel på kranblock
Exempel på kranblock.

Trevägskranen består av ett kranhuvud med engångs skyddsproppar. Före påkoppling av infusionsaggregat desinfekteras öppningen och får därefter lufttorka 30 sekunder. Då infusionsaggregatet tas bort ersätts detta med en ny steril skyddspropp eller ett injektionsmembran.

Injektionsmembranet desinfekteras före användning genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 15 sekunder. Låt därefter lufttorka [1,10].

Det är viktigt med korrekt handhavande enligt tillverkarens anvisningar.

Injektion/infusion/transfusion via subkutan venport

Injektion bör alltid ges via desinfekterat injektionsmembran [1]. En subkutan venport får normalt endast användas om blodreturkontroll gjorts. Om det inte går att få backflöde utreds och åtgärdas detta. Se texten om Ocklusion och trombos under Komplikationer.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns.

Vid stopp eller tröghet vid spolning, lär mer under Komplikationer.

Spolteknik

Spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning i portioner om 1-2 mL) kan användas vid spolning men evidensen för detta är oklar. Detsamma gäller tekniken att spola in de sista millilitrarna försiktigt.

Genomförande

Gör så här:

 1. Informera patienten och eventuella föräldrar/närstående.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 3. Desinfektera händer och underarmar.
 4. Sänk patienten till planläge eller sänk huvudändan (barn kan exempelvis ligga i förälders knä med huvudet lätt sänkt).
 5. Desinfektera händer och underarmar.
 6. Desinfektera trevägskran/injektionsmembran före användning genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 15 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 7. Koppla spruta till kateteröppning, öppna trevägskran och klämma.
 8. Spola med några mL Natriumklorid 9 mg/mL och kontrollera därefter kateterläge genom att aspirera försiktigt tills det kommer blod i slangen, men inte ända upp i sprutan eller förbi kopplingar. Spola därefter med 5-10 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 9. Stäng trevägskran och klämma. Avlägsna spruta.
 10. Administrera läkemedel alternativt koppla infusion enligt ordination. Mellan injektioner stängs kran och klämma. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL mellan läkemedel.
 11. Spola subkutan venport med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. 
 12. Dokumentera.

Gällande injektion av kontrastmedel i subkutan venport hänvisas till lokal anvisning samt tillverkares rekommendation.

Regionala tillägg

Bild som visar subkutan venport, genomskärning

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan