• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Tvätthantering

Tvätthantering - Översikt

Hantering av smutstvätt

Hanteringskedjan från smutsig till ren tvätt är en process med många steg. Samtliga steg måste fungera för att tvätten ska bli ren och bibehållas ren fram till användning. Smutsig tvätt från vård och omsorg innehåller mikroorganismer och måste därför hanteras så att smittspridning undviks. Tvättprocessens påverkan på mikroorganismer är en kombination av värme, mekaniska och kemiska faktorer i relation till inverkningstid.

Vid korrekt hantering utgör smutsig tvätt en förhållandevis liten smittrisk för personal som handhar eller transporterar den [1]. Enstaka utbrott av smittsamma sjukdomar har rapporterats relaterade till smutsiga textilier i vården. I de beskrivna fallen har orsaken varit kopplat till felaktig hantering; textilier har kontaminerats i miljön, brister i tvättprocessen eller att personalen inte har använt föreskriven skyddsutrustning [2].

I första hand bör textilier från vård och omsorg tvättas i kontrollerade processer på tvätteri för att säkerställa textiliernas renhet [3,4]. Smutsig tvätt från vård och omsorg tvättas vid hög temperatur för att avdöda mikroorganismer och därmed minska risken för smittspridning. I undersökningar har det visat sig att tvättemperatur på minst 60 °C i 15 minuter följt av en torkningsprocess i torktumlare/torkskåp är tillräcklig för att uppnå en reduktion av mikroorganismer till en nivå som förhindrar överföring av smitta [5,6,7].

Hantering av ren tvätt

All hantering av ren tvätt, torkning, efterbehandling, förpackning, uppackning, förvaring, ska ske så att renheten bevaras fram till användning. Torkning ska ske snarast efter tvättning för att förhindra tillväxt av kvarvarande mikroorganismer. Ren tvätt bör förvaras på avskild hylla i ett stängt rum eller i ett skåp för att minska risken för kontaminering. Textilier som används inom vård och omsorg ska företrädesvis tvättas på tvätteri. I standarden SS-EN 14065 [8] beskrivs ett kvalitetssystem som tvätterier kan använda för att kontinuerligt säkerställa den mikrobiologiska kvaliteten på tvättade textilier. Vid upphandling av tvätt bör vården kräva att tvätteriet följer denna standard.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan