• Du har valt: Skåne
Vårdhandboken i praktiken

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper är ett självtest och finns i följande ämnen:

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Artärkateter

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avvikelse- och riskhantering

B

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Bedömning enligt ABCDE

Benmärgspunktion

Biobanker

Biopsier

Blodburen smitta

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Bröstmjölkshantering

C

Central venkateter

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

D

Delegering och ansvar

Desinfektion

Desinfektionsapparatur

Dokumentation

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

E

EKG

Endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop

F

Förstoppning

H

Herpesinfektioner, vård och behandling

Hjärt-lungräddning

Huddesinfektion

Hörselnedsättning och rehabilitering

I

Identifikation

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Injektioner

K

Kateterisering av urinblåsa

Komplikationer vid immobilitet och stillaliggande i säng

Kontaktlinser

L

Lavemang

Ledpunktion

Livsmedelshygien

Lymfödem, vård och behandling

Löss

M

Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

Medicintekniska produkter, sterilisering

Multiresistenta bakterier

Märkning av in- och utfartsvägar

Munhälsa

N

Nefrostomi

Nutrition

O

Obduktion, rutiner och beslut

Oxygenbehandling

P

Patientens rättsliga ställning

Perifer venkateter

Personcentrerad hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon och andra digitala kontakter

Pleuratappning

Pulspalpation, pulsmätning

S

Sekretess

Skabb

Smitta och smittspridning

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Stomi

Subkutan venport

Sugning av luftvägar

Suturer och suturtagning

Sårbehandling

Säng och sängutrustning i vård och omsorg

T

Temperaturmätning

Thoraxdränage

Trakeostomi

Transfusion av blodkomponenter

Tuberkulos

U

Urininkontinens

V

Vård i livets slutskede och dödsfall

Vårdsamverkan

Ö

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Till toppen av sidan