• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Vårdsamverkan

Dokumentation

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården och öppna vården (HSFL-FS 2016:40, lagändring HSLF-FS 2020:56, SFS 2008:355, lagändring SFS 2023:167). Även socialtjänstlagen (SFS 2001:453, lagändring SFS 2023:313) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387, lagändring SFS 2022:1253) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, lagändring SFS 2023:561, HSLF-FS 2016:40, lagändring HSLF-FS 2020:56).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan